Wikislovník:Pravidla hlasování

Toto je závazné pravidlo Wikislovníku. Jakékoli změny měnící jeho význam je nutné nejprve prodiskutovat a případně odhlasovat komunitou.
PravidlaPravidla hlasováníPravidla o správcích

Zkratka:
WS:PRHL
WS:PHL

Hlasování je jedním ze způsobů, kterým komunita editorů Wikislovníku stvrzuje existenci či neexistenci konsensu v zásadních věcech a přijímá významná rozhodnutí. Jedná se o způsob poměrně formalizovaný, který by se měl používat jen v případech, kdy je účelné trvat na dodržování závazného postupu. Hlasování nenahrazuje hledání konsensu v diskusi, zpravidla by mělo následovat až po předchozí diskusi, z níž odůvodněnost hlasování vyplyne. V některých případech je hlasování jako potvrzení konsensu výslovně vyžadováno, např. pro přijetí nového závazného pravidla nebo při rozhodování o přidělení či odebrání správcovských práv.

Probíhá-li v rámci některých diskusí jen orientační „hlasování“ jako průzkum názorů, nemusí se řídit následujícími formálními pravidly, ale ani výsledky takového procesu nemají větší váhu a závaznost, než jim je přiznána v oné diskusi.

Pravidla hlasování

editovat
 1. Toto pravidlo platí pro všechna hlasování na Wikislovníku, která se neřídí vlastními pravidly. Ve výjimečných a dobře odůvodněných případech a na základě konsensu je možné hlasování provést s jinými než zde uvedenými parametry (např. s přísnějšími nebo naopak mírnějšími podmínkami pro účast v hlasování). Pravidla hlasování by se však zásadně neměla měnit poté, co již bylo hlasování zahájeno.

Účast v hlasování

editovat
 1. Každý, kdo se chce zúčastnit hlasování, musí splnit následující podmínky:
  1. mít na českém Wikislovníku uživatelský účet,
  2. učinit z něj první zdejší editaci alespoň 3 měsíce před začátkem hlasování,
  3. učinit z něj v posledních 3 letech před začátkem hlasování dohromady nejméně 100 editací v hlavním jmenném prostoru a prostoru Příloha.
 2. Při všech hlasováních platí pravidlo jeden člověk = jeden hlas. Je míněn uživatel jako člověk. Má-li uživatel více uživatelských účtů, nesmí tedy v jednom hlasování použít více než jeden z nich.
 3. Každý může hlasovat jen ze svého účtu. Hlasy prostřednictvím jiného uživatele ani hlasy nepřihlášených uživatelů nebudou zohledněny. Boti nemají právo hlasovat.

Průběh hlasování

editovat
 1. Hlasování může založit jen uživatel splňující podmínky dle bodu 2.
 2. Hlasuje se na k tomu určené stránce (obvykle podstránka stránky Wikislovník:Hlasování). Vyjádření uživatelů publikovaná mimo stránku s hlasováním se do hlasování zásadně nepočítají.
 3. Hlasuje se připojením svého podpisu pod jednu z možností výběru (např. Pro, Proti, Zdržuji se), případně jiným způsobem uvedeným na stránce s hlasováním. Hlas je vhodné (nikoli však povinné) doplnit zdůvodněním.
 4. V případě zjevného omylu nebo chyby (hlas omylem vložený do jiné sekce než hlasovací, opomenutý podpis) je tuto chybu možné opravit (přesunout hlas do odpovídající sekce, nahradit podpis šablonou {{Nepodepsáno}}). Uživatel však musí být o provedené změně informován (např. na své diskuzní stránce).
 5. Zadání, o kterém se hlasuje (obvykle návrh nebo výběr z několika možností), se zásadně nesmí v průběhu hlasování měnit. Povoleny jsou jen drobné úpravy, které nemění význam zadání (jako opravy překlepů nebo pravopisných chyb).
 6. Uživatel má do konce hlasování právo svůj hlas měnit nebo ho i odvolat.

Doba hlasování

editovat
 1. Doba hlasování činí nejméně 14 dní. U hlasování, které začíná nebo má končit v červenci, srpnu nebo v druhé polovině prosince, nejméně 1 měsíc. Celková doba hlasování může činit nejvýše 3 měsíce. (Po této době již neprobíhají níže uvedená automatická prodloužení hlasování.)
 2. Doba hlasování se automaticky prodlužuje o 1 týden (v červenci, srpnu a druhé polovině prosince o 2 týdny), do té doby než platně hlasuje alespoň 7 uživatelů.
 3. Mezi posledním nově přidaným hlasem[pozn 1] a koncem hlasování musí uběhnout alespoň 24 hodin. S každým nově přidaným hlasem v posledních 24 hodinách před původním koncem hlasování se tedy hlasování automaticky prodlužuje tak, že končí 24 hodin po posledním nově přidaném hlasu.[pozn 2]

Platnost hlasů

editovat
 1. Prokáže-li se hlasování jednoho uživatele z více účtů, nepočítá se žádný z jeho hlasů.
 2. Pokud uživatel svůj hlas měnil, platí jeho poslední hlas.
 3. Hlasuje-li se o konkrétním uživateli nebo o jeho uživatelských právech, hlas tohoto uživatele se nepočítá.
 4. Hlasy omylem nepodepsané se počítají, pokud není pochybnost o úmyslu hlasujícího hlasovat.
 5. Hlasy omylem vložené do nesprávné sekce stránky s hlasováním se počítají, pokud je zjevný úmysl hlasujícího hlasovat a je zřejmé, pro jakou volbu (či možnost) měl uživatel úmysl hlasovat.
 6. Pokud byla některému uživateli zablokována editace jen po část doby určené k hlasování, jeho hlas učiněný mimo dobu zablokování je platný.
 7. Hlas je platný i pokud byl učiněn před oficiálním začátkem hlasování, pokud v okamžiku jeho udělení již na stránce s hlasováním bylo uvedeno takové zadání, o jakém se následně hlasovalo. Případné drobné rozdíly v textu nemající vliv na význam se nezohledňují.
 8. Hlas odevzdaný po oficiálním konci hlasování je neplatný, pokud nedojde k výslovné shodě ostatních hlasujících na jeho uznání za platný.
 9. Hlas není možné považovat za neplatný pouze na základě jeho zdůvodnění, a to ani kdyby bylo nesmyslné, zavádějící nebo fakticky mylné. U zdůvodnění porušujících wikietiketu nebo další pravidla Wikislovníku (pokud např. obsahují osobní útoky, prozrazují či naznačují reálnou identitu (pseudo)anonymních uživatelů apod.) je však možné přistoupit k refaktorizaci závadného textu.

Platnost hlasování

editovat
 1. Hlasování založené uživatelem nesplňujícím podmínky dle bodu 2 není platné a může být kýmkoli bez dalšího archivováno.
 2. Hlasování, v němž během 3 měsíců platně nehlasovalo ani 7 uživatelů, je neplatné.
 3. Prokáže-li se (i po uzavření hlasování) neplatnost tolika hlasů, že by to změnilo výsledek hlasování, hlasování je neplatné a lze je opakovat.

Vyhodnocení hlasování

editovat
 1. Hlasování o uživatelských právech vyhodnocuje byrokrat. Pokud se vyhodnocení hlasování vzdají všichni zdejší byrokraté nebo zde žádný byrokrat není, hlasování bude k vyhodnocení předáno stevardům; může tak být učiněno i tehdy, pokud žádný byrokrat nejméně 10 dní hlasování nevyhodnotí.
 2. Ostatní hlasování může, není-li pochybnost o platnosti hlasování a platnosti všech hlasů, vyhodnotit kterýkoli uživatel (i pokud sám hlasoval). V případě pochybností či sporů o platnost hlasování nebo jednotlivých hlasů vyhodnotí hlasování byrokrat nebo správce.

Doporučení

editovat

Je vhodné, avšak nikoliv nutné, aby byl účastník hlasování připraven souhlasit s procedurou CheckUser na své osobě v případě, že se vyskytne podezření na hlasování za použití loutkových účtů, aby tak neohrozil celkovou důvěryhodnost hlasování.

Vysvětlivky

editovat
 1. Za nově přidaný hlas se považuje hlas hlasujícího, který doposud nehlasoval. Nikoli ovšem hlas uživatele, který již v daném hlasování hlasoval, svůj hlas odvolal a nakonec se znovu vrací k tomu, že hlasuje.
 2. Předpokládejme, že hlasování má končit 1. 10. v 00:00. Pokud je 30. 9. ve 23:30 přidán nový hlas, konec hlasování se automaticky prodlužuje na 1. 10. 23:30. Pokud je dále přidán nový hlas 1. 10. v 18:00, hlasování se znovu automaticky prodlužuje tak, že končí 2. 10. v 18:00.

Související stránky

editovat