Uživatel:Auvajs/Správci - light version

Toto je návrh pravidla Wikislovníku, který je v procesu přípravy. Diskutovat o jeho obsahu můžete zde.

Funkce správce editovat

 1. Správci jsou editoři Wikislovníku, kterým komunita svěřila rozšířená technická oprávnění k vykonávání nezbytných údržbových prací. Mimo toho jsou však svým postavením rovni všem ostatním uživatelům.[pozn 1]

Povinnosti správce editovat

 1. Správce má v rámci svých možností a schopností vykonávat nezbytnou údržbu Wikislovníku.
 2. Při používání rozšířených technických možností se správce musí řídit pravidly Wikislovníku a konsensem komunity. Musí dodržovat zvyklosti projektu a wikietiketu.
 3. Správce musí sledovat Nástěnku správců a ve spolupráci s ostatními správci plnit tam vznesené požadavky, které je možné a žádoucí provést.
 4. Správce musí běžně komunikovat s komunitou. Zejména by měl reagovat na zprávy na své diskuzní stránce a je-li v některé otázce týkající se výkonu své funkce správce požádán o vysvětlení, komentář či stanovisko, měl by se vyjádřit.
 5. Správce musí mít v rozhraní MediaWiki nastaven email, na němž je možné se s ním spojit.

Limity správcovské činnosti editovat

 1. Správce nesmí rozšířené technické možnosti použít v případě, kdy v dané věci není shoda komunity. Proto by v zásadě neměl činit věci, které většina členů komunity považuje za kontroverzní, nepatřičné či nežádoucí.
 2. Správce smí rozšířené technické možnosti používat jen pro dobro a ve prospěch Wikislovníku jako celku, nikoli ve prospěch jen některého uživatele (včetně jeho samotného) či nějaké skupiny uživatelů. Nepřiměřené či nespravedlivé upřednostňování nebo zvýhodňování určitého uživatele nebo skupiny uživatelů vůči jinému nebo jiným není přípustné.
 3. Správce nesmí rozšířené technické možnosti používat ve vlastním sporu pokud s tím druhá strana předem nesouhlasí.

Zastávání funkce správce editovat

Formální způsobilost k funkci správce editovat

 1. Správcem může být jen člověk s uživatelským účtem na Wikislovníku, od jehož založení uplynulo alespoň 6 měsíců.
 2. Správce musí mít v hlavním jmenném prostoru a prostoru Příloha dohromady alespoň 500 editací a alespoň 50 založených hesel v hlavním jmenném prostoru.
 3. Na žádost o práva správce u uživatele, který tyto minimální požadavky nesplňuje, bude nahlíženo, jako by nebyla podána.

Pověření komunitou editovat

 1. Správcem může být jen uživatel, jehož k tomu komunita výslovně pověřila. To se děje hlasováním k tomu oprávněných hlasujících v žádosti o práva správce nebo v žádosti o potvrzení ve funkci správce.
 2. O tom, zda komunita uživatele k vykonávání práv správce pověřila, rozhoduje byrokrat na základě vyhodnocení výsledku hlasování.
 3. Žádost je považována za úspěšnou, je-li pro návrh alespoň 2/3 součtu hlasů Pro a Proti.

Potvrzení ve funkci editovat

 1. Pokud se některý uživatel oprávněný hlasovat v žádosti o práve správce domnívá, že správce neplní dobře své povinnosti, překračuje svoje pravomoci nebo porušuje jiná pravidla či zvyklosti Wikislovníku, může dotyčného správce na jeho diskuzní stránce vyzvat, aby zažádal o potvrzení ve své funkci. Pokud od jmenování správce nebo od posledního hlasování o potvrzení v jeho funkci uplynul více než rok, je správce povinnen tuto žádost sám nebo prostřednictvím svého zástupce podat. Pokud tak do jednoho měsíce neučiní, o svá práva správce automaticky přijde.
 2. Neaktivního správce může kterýkoli uživatel s právem hlasovat v žádosti o práva správce kdykoli vyzvat, aby zažádal komunitu o důvěru. Správce tak musí sám nebo prostřednictvím svého zástupce do jednoho měsíce učinit. Pokud není žádost podána, správce o svá práva automaticky přijde.
 3. V případě velmi závažného důvodu je možné vyvolat hlasování o potvrzení správce v jeho funkci i tehdy, pokud od posledního hlasování uplynul méně než rok, nikoli však méně než tři měsíce. V tomto případě musí se zahájením hlasování souhlasit alespoň 5 uživatelů s formální způsobilostí k funkci správce.

Žádost (o práva správce, o potvrzení ve funkci správce) editovat

 1. Žádost o práva správce podává uživatel, který dotyčného vyzval, aby se stal správcem a tento kandidaturu přijal. Žádost může podat též sám žadatel nebo jím pověřený zástupce.
 2. Žádost se podává na stránce Wikislovník:Žádost o práva správce/Jméno[pozn 2], resp. Wikislovník:Žádost o potvrzení ve funkci správce/Jméno[pozn 2] a měla by mít formu doporučenou na stránce Wikislovník:Žádost o práva správce/Vzor, resp. Wikislovník:Žádost o potvrzení ve funkci správce/Vzor.
 3. V případě neúspěšné předchozí žádosti nebo jejího stažení v průběhu hlasování je novou žádost možné podat nejdříve po 6 měsících.
 4. Správce, jemuž komunita vyslovila nedůvěru nebo jemuž práva správce automaticky propadla, může novou žádost o práva správce podat nejdříve po 6 měsících od okamžiku, kdy o práva správce přišel.

Hlasování editovat

 1. K hlasování v žádosti o práva správce a v žádosti o potvrzení ve funkci správce je oprávněn každý zaregistrovaný uživatel (českého) Wikislovníku od jehož první editace na Wikislovníku uplynul k okamžiku začátku hlasování alespoň 1 měsíc. Další podmínkou hlasovacího práva je k okamžiku začátku hlasování dohromady alespoň 20 editací v hlavním jmenném prostoru a prostoru Příloha v posledních 6 měsících. Boti nemají právo hlasovat.
 2. Každý člověk (oprávněný hlasovat) má jen jeden hlas. Hlasování z více uživatelských účtů jedním člověkem je zakázáno. Prokáže-li se, že jeden člověk hlasoval z více uživatelských účtů, všechny jeho hlasy jsou neplatné.
 3. Je možné hlasovat "pro", "proti" (návrhu) nebo se zdržet hlasování.
 4. Žadatel o práva správce či správce, o jehož potvrzení ve funkci, se hlasuje, sám nehlasuje.
 5. Hlasování moderuje, dozoruje a vyhodnocuje byrokrat. Byrokrat, jehož osobní poměr vůči žadateli vylučuje či zpochybňuje jeho nestrannost (předpojatý byrokrat), nesmí hlasování moderovat, dozorovat ani vyhodnocovat.[pozn 3]
 6. Hlasování trvá 1 měsíc. V mimořádných případech je možné, aby byrokrat dobu hlasování prodloužil, ne však o více než 1 měsíc. Důvod prodloužení hlasování musí být uveden.

Definice editovat

 1. Za rozšířené technické možnosti správce (RTMS) jsou považována uživatelská práva skupiny uživatelů "Správci" uvedená na stránce Speciální:Seznam uživatelských práv, která současně nemají jiné uživatelské skupiny.[pozn 4]
 2. Za vlastní spor (správce) je považován spor mezi uživateli Wikislovníku, v němž je správce členem jedné ze stran sporu. Za spor je považována rozepře týkající se Wikislovníku, jejíž účastníci mají v dané otázce alespoň částečně odlišná stanoviska. Za spory nejsou považovány případy, kdy správce zasahuje proti zjevným vandalismům.
 3. Za neaktivního správce je považován správce, který více než dva roky neučinil žádnou editaci ani nepoužil rozšířené technické možnosti správce.

Přechodná opatření editovat

 1. Všichni správci, kteří byli ustanovení do funkce správce před tím, než toto pravidlo bylo přijato, mají povinnost do 6 měsíců zažádat o potvrzení ve své funkci. Pokud tak neučiní, jejich mandát správce zanikne.

Poznámky a vysvětlivky editovat

 1. Zejména nemají právo autoritativně rozhodovat o obsahu Wikislovníku, "poslední slovo" v diskuzích, právo vetovat rozhodnutí komunity a už vůbec nemají "imunitu" od některých "wikideliktů".
 2. 2,0 2,1 V případě nových žádostí téhož uživatele je třeba použít vhodný odlišovač, např. Wikislovník:Žádost o práva správce/Jméno (měsíc rok), resp. Wikislovník:Žádost o potvrzení ve funkci správce/Jméno (měsíc rok)
 3. Může ovšem sám hlasovat.
 4. Tedy např. právo přesouvat stránky mají kromě správců i "schválení uživatelé" a "automaticky schválení uživatelé", proto není do rozšířených technických možností správce zařazováno, naopak právo mazat stránky mají jen správci, proto do RTMS zařazováno je.