Uživatelka:Hellooo/pískoviště

VzoryEditovat

Šablona:Sloveso (fi)

Vzory (en:Category:Finnish verbs with conjugation):

Nepravidelné:

Nepravidelná slovesaEditovat

ollaEditovat

Šablona:Sloveso (fi)olla

  • Slovo se skloňuje podobně jako sloveso tulla, nepravidelné jsou pouze tvary 3. osob singuláru a plurálu přítomného času oznamovacího způsobu a tvary přítomného času potenciálu, které jsou utvořené z jiného kmene (liene-).
oznamovací způsob
Přítomný čas Předpřítomný čas
kladný záporný kladný záporný
singulár
1. olen en ole olen ollut en ole ollut
2. olet et ole olet ollut et ole ollut
3. on ei ole on ollut ei ole ollut
plurál
1. olemme emme ole olemme olleet emme ole olleet
2. olette ette ole olette olleet ette ole olleet
3. olevat eivät ole olevat olleet eivät ole olleet
pasivum ollaan ei olla on oltu ei ole oltu
Minulý čas Předminulý čas
kladný záporný kladný záporný
singulár
1. olin en ollut olin ollut en ollut ollut
2. olit et ollut olit ollut et ollut ollut
3. oli ei ollut oli ollut ei ollut ollut
plurál
1. olimme emme olleet olimme olleet emme olleet olleet
2. olitte ette olleet olitte olleet ette olleet olleet
3. olivat eivät olleet olivat olleet eivät olleet olleet
pasivum oltiin ei oltu oli oltu ei ollut oltu
rozkazovací způsob
Přítomný čas Minulý čas
kladný záporný kladný záporný
singulár
1.
2. ole älä ole ole ollut älä ole ollut
3. olkoon älköön olko olkoon ollut älköön olko ollut
plurál
1. olkaamme älkäämme olko olkaamme olleet älkäämme olko olleet
2. olkaa älkää olko olkaa olleet älkää olko olleet
3. olkoot älkööt olko olkoot olleet älkööt olko olleet
pasivum oltakoon älköön oltako olkoon oltu älköön olko oltu
podmiňovací způsob
Přítomný čas Minulý čas
kladný záporný kladný záporný
singulár
1. olisin en olisi olisin ollut en olisi ollut
2. olisit et olisi olisit ollut et olisi ollut
3. olisi ei olisi olisi ollut ei olisi ollut
plurál
1. olisimme emme olisi olisimme olleet emme olisi olleet
2. olisitte ette olisi olisitte olleet ette olisi olleet
3. olisivat eivät olisi olisivat olleet eivät olisi olleet
pasivum oltaisiin ei oltaisi olisi oltu ei olisi oltu
potenciál
Přítomný čas Minulý čas
kladný záporný kladný záporný
singulár
1. lienen en liene lienen ollut en liene ollut
2. lienet et liene lienet ollut et liene ollut
3. lienee ei liene lienee ollut ei liene ollut
plurál
1. lienemme emme liene lienemme olleet emme liene olleet
2. lienette ette liene lienette olleet ette liene olleet
3. lienevät eivät liene lienevät olleet eivät liene olleet
pasivum oltaneen ei oltane lienee oltu ei liene oltu
infinitivy
aktivum pasivum
I. infinitiv
krátký olla
dlouhý ollakseen
II. infinitiv
inessiv ollessa oltaessa
instruktiv ollen
III. infinitiv
inessiv olemassa
elativ olemasta
illativ olemaan
adessiv olemalla
abessiv olematta
instruktiv oleman oltaman
IV. infinitiv
nominativ oleminen
partitiv olemista
V. infinitiv olemaisillaan
příčestí
aktivum pasivum
I. prézentu oleva oltava
II. perfekta
ollut oltu
agentní
záporné adjektivum olematon

täytyäEditovat

Šablona:Sloveso (fi)täytyä

  • Sloveso se používá jen v 3. osobě jednotného čísla, podmět musí být vyjádřený a musí být v genitivu.
  • Sloveso se používá jen v kladných tvarech, pro význam „nemuset“ se používají záporné tvary slovesa tarvita.
  • Za slovesem täytyä je jiné sloveso ve tvaru 1. infinitivu, předmět je v nominativu nebo partitivu.
oznamovací způsob
Přítomný čas Předpřítomný čas
kladný záporný kladný záporný
singulár
1.
2.
3. täytyy ei täydy on täytynyt ei ole täytynyt
plurál
1.
2.
3.
pasivum
Minulý čas Předminulý čas
kladný záporný kladný záporný
singulár
1.
2.
3. täytyi ei täytynyt oli täytynyt ei ollut täytynyt
plurál
1.
2.
3.
pasivum
rozkazovací způsob
Přítomný čas Minulý čas
kladný záporný kladný záporný
singulár
1.
2. täydy älä täydy ole täytynyt älä ole täytynyt
3. täytyköön älköön täytykö olkoon täytynyt älköön olko täytynyt
plurál
1. älkäämme täytykö
2. älkää täytykö
3. älkööt täytykö
pasivum
podmiňovací způsob
Přítomný čas Minulý čas
kladný záporný kladný záporný
singulár
1. en täytyisi olisin täytynyt en olisi täytynyt
2. et täytyisi olisit täytynyt et olisi täytynyt
3. täytyisi ei täytyisi olisi täytynyt ei olisi täytynyt
plurál
1. emme täytyisi
2. ette täytyisi
3. eivät täytyisi
pasivum
potenciál
Přítomný čas Minulý čas
kladný záporný kladný záporný
singulár
1. en täytyne lienen täytynyt en liene täytynyt
2. et täytyne lienet täytynyt et liene täytynyt
3. täytynee ei täytyne lienee täytynyt ei liene täytynyt
plurál
1. emme täytyne
2. ette täytyne
3. eivät täytyne
pasivum
infinitivy
aktivum pasivum
I. infinitiv
krátký täytyä
dlouhý täytyäkseen
II. infinitiv
inessiv
instruktiv
III. infinitiv
inessiv
elativ
illativ
adessiv
abessiv
instruktiv
IV. infinitiv
nominativ täytyminen
partitiv täytymistä
V. infinitiv
příčestí
aktivum pasivum
I. prézentu täytyvä
II. perfekta
täytynyt
agentní
záporné adjektivum

lähteäEditovat

Šablona:Sloveso (fi)lähteä

oznamovací způsob
vzor
lähteä
Přítomný čas Předpřítomný čas
kladný záporný kladný záporný
singulár
1. lähden en lähde olen lähtenyt en ole lähtenyt
2. lähdet et lähde olet lähtenyt et ole lähtenyt
3. lähtee ei lähde on lähtenyt ei ole lähtenyt
plurál
1. lähdemme emme lähde olemme lähteneet emme ole lähteneet
2. lähdette ette lähde olette lähteneet ette ole lähteneet
3. lähtevät eivät lähde olevat lähteneet eivät ole lähteneet
pasivum lähdetään ei lähdetä on lähdetty ei ole lähdetty
Minulý čas Předminulý čas
kladný záporný kladný záporný
singulár
1. lähdin
läksin
en lähtenyt olin lähtenyt en ollut lähtenyt
2. lähdit
läksit
et lähtenyt olit lähtenyt et ollut lähtenyt
3. lähti
läksi
ei lähtenyt oli lähtenyt ei ollut lähtenyt
plurál
1. lähdimme
läksimme
emme lähteneet olimme lähteneet emme olleet lähteneet
2. lähditte
läksitte
ette lähteneet olitte lähteneet ette olleet lähteneet
3. lähtivät
läksivät
eivät lähteneet olivat lähteneet eivät olleet lähteneet
pasivum lähdettiin ei lähdetty oli lähdetty ei ollut lähdetty
rozkazovací způsob
Přítomný čas Minulý čas
kladný záporný kladný záporný
singulár
1.
2. lähde älä lähde ole lähtenyt älä ole lähtenyt
3. lähteköön älköön lähtekö olkoon lähtenyt älköön olko lähtenyt
plurál
1. lähtekäämme älkäämme lähtekö olkaamme lähteneet älkäämme olko lähteneet
2. lähtekää älkää lähtekö olkaa lähteneet älkää olko lähteneet
3. lähtekööt älkööt lähtekö olkoot lähteneet älkööt olko lähteneet
pasivum lähdettaköön älköön lähdettakö olkoon lähdetty älköön olko lähdetty
podmiňovací způsob
Přítomný čas Minulý čas
kladný záporný kladný záporný
singulár
1. lähtisin en lähtisi olisin lähtenyt en olisi lähtenyt
2. lähtisit et lähtisi olisit lähtenyt et olisi lähtenyt
3. lähtisi ei lähtisi olisi lähtenyt ei olisi lähtenyt
plurál
1. lähtisimme emme lähtisi olisimme lähteneet emme olisi lähteneet
2. lähtisitte ette lähtisi olisitte lähteneet ette olisi lähteneet
3. lähtisivät eivät lähtisi olisivat lähteneet eivät olisi lähteneet
pasivum lähdettäisiin ei lähdettäisi olisi lähdetty ei olisi lähdetty
potenciál
Přítomný čas Minulý čas
kladný záporný kladný záporný
singulár
1. lähtenen en lähtene lienen lähtenyt en liene lähtenyt
2. lähtenet et lähtene lienet lähtenyt et liene lähtenyt
3. lähtenee ei lähtene lienee lähtenyt ei liene lähtenyt
plurál
1. lähtenemme emme lähtene lienemme lähteneet emme liene lähteneet
2. lähtenette ette lähtene lienette lähteneet ette liene lähteneet
3. lähtenevät eivät lähtene lienevät lähteneet eivät liene lähteneet
pasivum lähdettäneen ei lähdettäne lienee lähdetty ei liene lähdetty
infinitivy
aktivum pasivum
I. infinitiv
krátký lähteä
dlouhý lähteäkseen
II. infinitiv
inessiv lähtiessä lähdettäessä
instruktiv lähtien
III. infinitiv
inessiv lähtemässä
elativ lähtemästä
illativ lähtemään
adessiv lähtemällä
abessiv lähtemättä
instruktiv lähtemän lähdettämän
IV. infinitiv
nominativ lähteminen
partitiv lähtemistä
V. infinitiv lähtemäisillään
příčestí
aktivum pasivum
I. prézentu lähtevä lähdettävä
II. perfekta
lähtenyt lähdetty
agentní lähtemä
záporné adjektivum lähtemätön

saartaaEditovat

Šablona:Sloveso (fi)saartaa

oznamovací způsob
vzor
saartaa
Přítomný čas Předpřítomný čas
kladný záporný kladný záporný
singulár
1. saarran en saarra olen saartanut en ole saartanut
2. saarrat et saarra olet saartanut et ole saartanut
3. saartaa ei saarra on saartanut ei ole saartanut
plurál
1. saarramme emme saarra olemme saartaneet emme ole saartaneet
2. saarratte ette saarra olette saartaneet ette ole saartaneet
3. saartavat eivät saarra olevat saartaneet eivät ole saartaneet
pasivum saarretaan ei saarreta on saarrettu ei ole saarrettu
Minulý čas Předminulý čas
kladný záporný kladný záporný
singulár
1. saarsin
saarroin
en saartanut olin saartanut en ollut saartanut
2. saarsit
saarroit
et saartanut olit saartanut et ollut saartanut
3. saarsi
saartoi
ei saartanut oli saartanut ei ollut saartanut
plurál
1. saarsimme
saarroimme
emme saartaneet olimme saartaneet emme olleet saartaneet
2. saarsitte
saarroitte
ette saartaneet olitte saartaneet ette olleet saartaneet
3. saarsivat
saartoivat
eivät saartaneet olivat saartaneet eivät olleet saartaneet
pasivum saarrettiin ei saarrettu oli saarrettu ei ollut saarrettu
rozkazovací způsob
Přítomný čas Minulý čas
kladný záporný kladný záporný
singulár
1.
2. saarra älä saarra ole saartanut älä ole saartanut
3. saartakoon älköön saartako olkoon saartanut älköön olko saartanut
plurál
1. saartakaamme älkäämme saartako olkaamme saartaneet älkäämme olko saartaneet
2. saartakaa älkää saartako olkaa saartaneet älkää olko saartaneet
3. saartakoot älkööt saartako olkoot saartaneet älkööt olko saartaneet
pasivum saarrettakoon älköön saarrettako olkoon saarrettu älköön olko saarrettu
podmiňovací způsob
Přítomný čas Minulý čas
kladný záporný kladný záporný
singulár
1. saartaisin en saartaisi olisin saartanut en olisi saartanut
2. saartaisit et saartaisi olisit saartanut et olisi saartanut
3. saartaisi ei saartaisi olisi saartanut ei olisi saartanut
plurál
1. saartaisimme emme saartaisi olisimme saartaneet emme olisi saartaneet
2. saartaisitte ette saartaisi olisitte saartaneet ette olisi saartaneet
3. saartaisivat eivät saartaisi olisivat saartaneet eivät olisi saartaneet
pasivum saarrettaisiin ei saarrettaisi olisi saarrettu ei olisi saarrettu
potenciál
Přítomný čas Minulý čas
kladný záporný kladný záporný
singulár
1. saartanen en saartane lienen saartanut en liene saartanut
2. saartanet et saartane lienet saartanut et liene saartanut
3. saartanee ei saartane lienee saartanut ei liene saartanut
plurál
1. saartanemme emme saartane lienemme saartaneet emme liene saartaneet
2. saartanette ette saartane lienette saartaneet ette liene saartaneet
3. saartanevat eivät saartane lienevät saartaneet eivät liene saartaneet
pasivum saarrettaneen ei saarrettane lienee saarrettu ei liene saarrettu
infinitivy
aktivum pasivum
I. infinitiv
krátký saartaa
dlouhý saartaakseen
II. infinitiv
inessiv saartaessa saarrettaessa
instruktiv saartaen
III. infinitiv
inessiv saartamassa
elativ saartamasta
illativ saartamaan
adessiv saartamalla
abessiv saartamalta
instruktiv saartaman saarrettaman
IV. infinitiv
nominativ saartaminen
partitiv saartamista
V. infinitiv saartamaisillaan
příčestí
aktivum pasivum
I. prézentu saartava saarrettava
II. perfekta
saartanut saarrettu
agentní saartama
záporné adjektivum saartamaton


tietääEditovat

Šablona:Sloveso (fi)tietää

oznamovací způsob
vzor
taitaa
Přítomný čas Předpřítomný čas
kladný záporný kladný záporný
singulár
1. tiedän en tiedä olen tiennyt
olen tietänyt
en ole tiennyt
en ole tietänyt
2. tiedät et tiedä olet tiennyt
olet tietänyt
et ole tiennyt
et ole tietänyt
3. tietää ei tiedä on tiennyt
on tietänyt
ei ole tiennyt
ei ole tietänyt
plurál
1. tiedämme emme tiedä olemme tienneet
olemme tietäneet
emme ole tienneet
emme ole tietäneet
2. tiedätte ette tiedä olette tienneet
olette tietäneet
ette ole tienneet
ette ole tietäneet
3. tietävät eivät tiedä olevat tienneet
olevat tietäneet
eivät ole tienneet
eivät ole tietäneet
pasivum tiedetään ei tiedetä on tiedetty ei ole tiedetty
Minulý čas Předminulý čas
kladný záporný kladný záporný
singulár
1. tiesin en tiennyt
en tietänyt
olin tiennyt
olin tietänyt
en ollut tiennyt
en ollut tietänyt
2. tiesit et tiennyt
et tietänyt
olit tiennyt
olit tietänyt
et ollut tiennyt
et ollut tietänyt
3. tiesi ei tiennyt
ei tietänyt
oli tiennyt
oli tietänyt
ei ollut tiennyt
ei ollut tietänyt
plurál
1. tiesimme emme tienneet
emme tietäneet
olimme tienneet
olimme tietäneet
emme olleet tienneet
emme olleet tietäneet
2. tiesitte ette tienneet
ette tietäneet
olitte tienneet
olitte tietäneet
ette olleet tienneet
ette olleet tietäneet
3. tiesivät eivät tienneet
eivät tietäneet
olivat tienneet
olivat tietäneet
eivät olleet tienneet
eivät olleet tietäneet
pasivum tiedettiin ei tiedetty oli tiedetty ei ollut tiedetty
rozkazovací způsob
Přítomný čas Minulý čas
kladný záporný kladný záporný
singulár
1.
2. tiedä älä tiedä ole tiennyt
ole tietänyt
älä ole tiennyt
älä ole tietänyt
3. tietäköön älköön tietäkö olkoon tiennyt
olkoon tietänyt
älköön olko tiennyt
älköön olko tietänyt
plurál
1. tietäkäämme älkäämme tietäkö olkaamme tienneet
olkaamme tietäneet
älkäämme olko tienneet
älkäämme olko tietäneet
2. tietäkää älkää tietäkö olkaa tienneet
olkaa tietäneet
älkää olko tienneet
älkää olko tietäneet
3. tietäkööt älkööt tietäkö olkoot tienneet
olkoot tietäneet
älkööt olko tienneet
älkööt olko tietäneet
pasivum tiedettäköön älköön tiedettäkö olkoon tiedetty älköön olko tiedetty
podmiňovací způsob
Přítomný čas Minulý čas
kladný záporný kladný záporný
singulár
1. tietäisin en tietäisi olisin tiennyt
olisin tietänyt
en olisi tiennyt
en olisi tietänyt
2. tietäisit et tietäisi olisit tiennyt
olisit tietänyt
et olisi tiennyt
et olisi tietänyt
3. tietäisi ei tietäisi olisi tiennyt
olisi tietänyt
ei olisi tiennyt
ei olisi tietänyt
plurál
1. tietäisimme emme tietäisi olisimme tienneet
olisimme tietäneet
emme olisi tienneet
emme olisi tietäneet
2. tietäisitte ette tietäisi olisitte tienneet
olisitte tietäneet
ette olisi tienneet
ette olisi tietäneet
3. tietäisivät eivät tietäisi olisivat tienneet
olisivat tietäneet
eivät olisi tienneet
eivät olisi tietäneet
pasivum tiedettäisiin ei tiedettäisi olisi tiedetty ei olisi tiedetty
potenciál
Přítomný čas Minulý čas
kladný záporný kladný záporný
singulár
1. tietänen en tietäne lienen tiennyt
lienen tietänyt
en liene tiennyt
en liene tietänyt
2. tietänet et tietäne lienet tiennyt
lienet tietänyt
et liene tiennyt
et liene tietänyt
3. tietänee
tiennee
ei tietäne lienee tiennyt
lienee tietänyt
ei liene tiennyt
ei liene tietänyt
plurál
1. tietänemme emme tietäne lienemme tienneet
lienemme tietäneet
emme liene tienneet
emme liene tietäneet
2. tietänette ette tietäne lienette tienneet
lienette tietäneet
ette liene tienneet
ette liene tietäneet
3. tietänevät
tiennevät
eivät tietäne lienevät tienneet
lienevät tietäneet
eivät liene tienneet
eivät liene tietäneet
pasivum tiedettäneen ei tiedettäne lienee tiedetty ei liene tiedetty
infinitivy
aktivum pasivum
I. infinitiv
krátký tietää
dlouhý tietääkseen
II. infinitiv
inessiv tietäessä tiedettäessä
instruktiv tietäen
III. infinitiv
inessiv tietämässä
elativ tietämästä
illativ tietämään
adessiv tietämällä
abessiv tietämättä
instruktiv tietämän tiedettämän
IV. infinitiv
nominativ tietäminen
partitiv tietämistä
V. infinitiv tietämäisillään
příčestí
aktivum pasivum
I. prézentu tietävä tiedettävä
II. perfekta
tiennyt
tietänyt
tiedetty
agentní tietämä
záporné adjektivum tietämätön