πάσχω

starořečtinaEditovat

přepisEditovat

 • (český:) paschó

výslovnostEditovat

 • IPA: [ˈpás.kʰɔː]

etymologieEditovat

Prézentní kmen je utvořen splynutím aoristového παθ- s počínavým infixem -(i)sk-, tedy *πάθσκω, v němž aspirace přešla do vpony. Srovnej nazalizované πένθος či např. novořecké παθαίνω.

slovesoEditovat

 • silné
 • tranzitivní či intranzitivní
 • futurum deponentní

časováníEditovat

 • infinitiv prézenta aktiva: πάσχειν
 • indikativ futura: πείσομαι (deponentní)
 • indikativ aoristu aktiva: ἔπαθον, inf. aor. akt.: παθεῖν
 • perfektum aktivní: πέπονθα (s reduplikací), inf. pf. akt. : πεπονθέναι
 • imperativ aor. kmene: πάθε

významEditovat

 1. trpět, zakoušet, snášet
  • Τί ἔπαθες, ὦ γύναι, τί κλαίεις; – Co se vám stalo, paní, proč pláčete?
 2. být (po)trestán

slovní spojeníEditovat

souvisejícíEditovat