Wikislovník:Pravidla o správcích

Toto je závazné pravidlo Wikislovníku. Jakékoli změny měnící jeho význam je nutné nejprve prodiskutovat a případně odhlasovat komunitou.
PravidlaPravidla hlasováníPravidla o správcích

Zkratka:
WS:PoS

Správci jsou uživatelé Wikislovníku disponující rozšířenými oprávněními, která jim umožňují účinněji zajišťovat jeho nezbytnou údržbu a chránit jej proti poškozování. Činnost správců je dobrovolná a vykonávaná na základě důvěry vyjádřené jim komunitou Wikislovníku.

Následující pravidla upravují postavení správců, shrnují základní na ně kladené požadavky, vymezují základní mantinely jejich (správcovských) zásahů a definují jejich povinnosti. Dále určují podmínky pro zastávání funkce a postupy při nabývání, potvrzování a pozbývání správcovských oprávnění.

Funkce správce editovat

Správci jsou uživatelé, kteří na rozdíl od ostatních uživatelů disponují tzv. rozšířenými oprávněními (správce, ROS). Výčet těchto oprávnění je k nahlédnutí na stránce Speciální:Seznam uživatelských práv ve skupině „Správci“. Pro účely těchto pravidel však za tato oprávnění nejsou považována tam uvedená oprávnění, která mají také „základní“ skupiny uživatelů, tedy skupiny označené jako: (všichni), Automaticky schválení uživatelé, Schválení uživatelé a Uživatelé. Např. právo přesouvat stránky mají kromě správců i „schválení uživatelé“ a „automaticky schválení uživatelé“, není proto do rozšířených oprávnění zařazováno, naopak právo mazat stránky mají jen správci, proto do ROS zařazováno je.

Výše definovaná rozšířená oprávnění jsou určena pro zajišťování nezbytné údržby Wikislovníku a ochranu projektu proti poškozování. Jejich účelem není svěřit určité skupině uživatelů zvláštní moc k efektivnímu prosazování svých představ a názorů proti vůli zbytku komunity. Všichni uživatelé Wikislovníku si jsou svým postavením rovni a platí pro ně povinnost respektovat konsensus komunity. Pro větší jasnost proto výslovně uvádíme, že správci nemají ku příkladu právo autoritativně rozhodovat o obsahu Wikislovníku, „poslední slovo“ v diskuzích, právo vetovat rozhodnutí komunity ani nedisponují zvláštní imunitou.

Jednání správce editovat

Správcovská oprávnění umožňují činit akce, které editoři bez těchto oprávnění obvykle nemohou revertovat. Proto je nutné bezvýhradně trvat na tom, aby správce rozšířená oprávnění neužíval na základě své libovůle, ale vždy v souladu se základními principy, psanými pravidly a nepsanými zvyklostmi, jejichž neznalost jej neomlouvá. Dále je nutné trvat na tom, aby správce neobcházel komunitní rozhodování a nečinil věci, na nichž nepanuje v komunitě konsensus. Správce může rozšířená oprávnění použít pouze v dobré víře, že zásah je přijatelný pro většinu komunity. Pokud to v nějakém případě není jisté, může zasáhnout jen v takové míře, která nesnese odkladu, a po zásahu by měl požádat komunitu o potvrzení svého kroku.

Správce musí být zdvořilý a dodržovat wikietiketu. Měl by běžně komunikovat s komunitou, zejména reagovat na zprávy na své diskuzní stránce. Pokud je v některé věci týkající se své činnosti správce požádán o vysvětlení, komentář či stanovisko, měl by je podat. Taktéž by měl být ochotný obhajovat své kroky v diskuzi a na vyzvání tak činit.

Správce smí rozšířená oprávnění používat jen pro dobro a ve prospěch Wikislovníku jako celku, nikoli jen ve prospěch svůj, některého uživatele či skupiny uživatelů. Je-li správce účastník sporu mezi uživateli Wikislovníku, nesmí svá správcovská oprávnění použít k prosazení názoru své strany bez výslovného souhlasu dotčené strany. Nepřijatelné je dále tzv. nadržování (nespravedlivé zvýhodňování určitého uživatele oproti jiným), třídění či dokonce šikanování uživatelů (nespravedlivě nebo neodůvodněně přísnější metr vzhledem k jiným uživatelům).

Povinnosti správce editovat

Kromě výše zmíněného je jediná další přímá povinnost správce mít po celou dobu výkonu své funkce v rozhraní MediaWiki nastavenu možnost zasílání emailů. Správce nemá vynutitelnou povinnost editovat Wikislovník či se věnovat jeho údržbě. Obecně se však předpokládá, že tak v rámci svých (časových a jiných) možností činí. Při této činnosti by měl sledovat též Nástěnku správců a ve spolupráci s ostatními správci plnit tam vznesené požadavky, které je možné a žádoucí provést.

Podmínky pro zastávání funkce editovat

O práva správce se může ucházet každý zaregistrovaný uživatel splňující následující podmínky:

 1. od jeho první zdejší editace uběhly alespoň 3 měsíce
 2. uskutečnil alespoň 250 editací v hlavním jmenném prostoru a prostoru Příloha
 3. založil nejméně 25 hesel v hlavním jmenném prostoru.

Uživatel, který tyto podmínky nesplňuje, nemá právo žádat o práva správce a na jeho případnou žádost se hledí tak, jako by vůbec nebyla podána (např. se na ni nevztahují ustanovení o opakování žádosti).

Další podmínkou k zastávání funkce správce je výslovné pověření komunitou.

 1. Uživatel, který není správcem, je získá, hlasuje-li pro to požadovaný počet uživatelů v žádosti o práva správce.
 2. Stávající správce je získá, hlasuje-li pro to požadovaný počet uživatelů v žádosti o potvrzení ve funkci správce.
 3. Stávající správce je naopak ztratí, nehlasuje-li pro jeho potvrzení požadovaný počet uživatelů v žádosti o potvrzení ve funkci správce nebo hlasuje-li pro jeho odvolání požadovaný počet uživatelů v hlasování o zbavení práv správce.

Nabytí funkce editovat

Žádost o práva správce editovat

V žádosti o práva správce se komunita rozhoduje, zda konkrétnímu uživateli udělí práva správce. Tuto žádost může podat sám dotyčný uživatel nebo s jeho souhlasem uživatel, který jej k této funkci vyzval. Žádost je úspěšná, je-li pro návrh nejméně 2/3 hlasů oprávněných hlasujících ze součtu hlasů Pro a Proti.

Opakování žádosti editovat

 • V případě neúspěšné předchozí žádosti nebo jejího stažení po zahájení hlasování je novou žádost možné podat nejdříve po 3 měsících. Také správce, který o svá práva přišel z důvodu neaktivity, může novou žádost podat nejdříve po 3 měsících od okamžiku, kdy přestal být správcem.
 • Správce, jehož komunita nepotvrdila v hlasování o potvrzení ve funkci správce nebo který na svou funkci rezignoval poté, co byl požádán, aby se nechal ve své funkci potvrdit a měl tak povinnost učinit nebo po zahájení hlasování o jeho potvrzení ve funkci, může novou žádost o práva správce podat nejdříve 6 měsíců od okamžiku, kdy přestal být správcem.
 • Správce, jehož komunita odvolala v hlasování o zbavení práv správce nebo který na svou funkci rezignoval poté, co byl podán návrh na zahájení takového hlasování a nebo po jeho zahájení, může novou žádost podat nejdříve rok od okamžiku, kdy přestal být správcem.

Potvrzení ve funkci editovat

 • Správce se může ve své funkci nechat dobrovolně potvrdit. (Ať již na základě svého rozhodnutí nebo na základě výzvy jiných uživatelů.) Pokud se ovšem dobrovolně potvrdit nenechá a nemá tak povinnost učinit na základě pravidel, nemůže jiný uživatel zahájit hlasování o potvrzení tohoto správce ve funkci.
 • Pokud od jmenování správce nebo od posledního hlasování o potvrzení v jeho funkci uplynul alespoň 1 rok (a v případě, že se o tomto správci hlasovalo v hlasování o zbavení práv správce, nejméně tři měsíce od tohoto posledního hlasování) a některý uživatel oprávněný hlasovat v žádosti o práva správce jej na jeho diskuzní stránce vyzve, aby požádal komunitu o potvrzení ve své funkci, je správce povinen podat žádost o potvrzení ve své funkci. Pokud tak do jednoho měsíce od výzvy neučiní, může tuto žádost podat kterýkoli uživatel s právem hlasovat v žádosti o práva správce.
 • Uživatel může dle předchozího bodu vyzvat k potvrzení nejvýše jednoho správce za rok. Každá další taková výzva učiněná dříve než rok od té předchozí nemá žádné účinky. Počet výzev, z nichž neplyne povinnost správce nechat se ve funkci potvrdit, není omezen.

Žádost o potvrzení ve funkci správce editovat

 • Potvrzení ve funkci probíhá hlasováním uživatelů v žádosti o potvrzení ve funkci správce.
 • Je-li v žádosti již zahájeno hlasování, je tato žádost považována za závaznou a není možné ji stáhnout zpět, a to ani pokud se hlasuje na základě žádosti, kterou podal správce, který k tomu nebyl povinen dle druhého bodu předcházejícího odstavce. Hlasování se ukončuje jen v případě, že tento správce v průběhu hlasování přestane být správcem.
 • Správce je ve své funkci potvrzen, je-li pro jeho potvrzení nejméně 2/3 hlasů oprávněných hlasujících ze součtu hlasů Pro a Proti.

Zánik funkce editovat

 • Správce se své funkce může kdykoli dobrovolně vzdát, ať již na základě svého rozhodnutí nebo na základě výzvy jiných uživatelů.
 • Správcem přestane být uživatel, který nezíská požadovanou podporu v hlasování o potvrzení ve funkci nebo pro jeho odvolání hlasuje požadovaný počet uživatelů.
 • Správce, který na Wikislovníku nejméně 1 rok neučiní žádnou editaci ani zaznamenanou akci, svůj správcovský mandát automaticky ztrácí.

Hlasování o zbavení práv správce editovat

 • V případě velmi závažného důvodu je možné vyvolat hlasování o zbavení práv správce. Toto hlasování může založit kterýkoli uživatel s právem hlasovat v žádosti o práva správce, pokud návrh na zahájení podpoří nejméně 5 dalších uživatelů splňující první 3 vyjmenované v sekci Podmínky pro zastávání funkce tohoto pravidla nebo celkem nejméně 10 uživatelů s právem hlasovat v žádosti o práva správce.
 • Hlasování o zbavení práv správce (téhož uživatele) není možné opakovat dříve než 3 měsíce od předešlého hlasování o zbavení práv správce.
 • Správce, pro jehož zbavení práv hlasovalo alespoň 2/3 součtu hlasů Pro a Proti, o svá práva správce přijde.

Hlasování editovat

Hlasování v žádostech o práva správce, o potvrzení ve funkci správce a o zbavení správ správce se řídí pravidly hlasování.

Související stránky editovat

Externí odkazy editovat