Wikislovník:Pravidla o správcích/Okino

Toto je návrh pravidla Wikislovníku, který je v procesu přípravy. Diskutovat o jeho obsahu můžete zde.

Správci jsou uživatelé Wikislovníku disponující rozšířenými oprávněními, která jim umožňují účinněji zajišťovat jeho nezbytnou údržbu a chránit jej proti poškozování. Činnost správců je dobrovolná a vykonávaná na základě důvěry vyjádřené jim komunitou Wikislovníku.

Kromě obsluhy těchto technických nástrojů může komunita Wikislovníku podle svého uvážení delegovat na správce i jiné funkce, zejména pokud jsou spojené s nutností použít tyto technické nástroje.

Je samozřejmým předpokladem, že správci jsou zdvořilí, své úkoly vykonávají s uvážením, zodpovědně a s ochotou vysvětlit je komunitě. Pokud má správce pochybnosti o tom, zda použil svá práva způsobem a v rozsahu, který je přijatelný pro komunitu, měl by ji o tom sám informovat, aby mohl být případně jeho zásah v souladu s postojem komunity korigován. Jelikož jsou správci zkušenými uživateli, měli by podle svých možností poskytovat rady méně zkušeným uživatelům nebo nováčkům, zejména pokud se na ně obrátí s dotazem.

Jak se stát správcem

editovat

Požadavky na správce

editovat

Správci jsou rovni každému jinému uživateli, co se týče práv i zodpovědnosti,[1] rozdílem je ale jejich přístup ke konkrétním technickým nástrojům, jako je mazání a zamykání stránek. Protože jsou tyto operace potenciálně destruktivní, musejí správci být zkušenými uživateli, kteří znají a respektují pravidla i zvyky Wikislovníku (mezi jinými zákaz používání rozšířených pravomocí ve vlastních sporech).

O práva správce se může ucházet každý zaregistrovaný uživatel splňující následující podmínky:

  1. od jeho první zdejší editace uběhly alespoň 3 měsíce,
  2. uskutečnil alespoň 250 editací v hlavním jmenném prostoru a prostoru Příloha,
  3. založil nejméně 25 hesel v hlavním jmenném prostoru.

Dále je třeba mít povolenou možnost zasílání mailů přes rozhraní Wikipedie, tento kontakt je třeba udržovat funkční po celou dobu případného správcovství.

Hlasování o udělení práv správce

editovat

O práva správce žádá uživatel sám za sebe, nebo o ně může s kandidátovým souhlasem požádat uživatel, který ho k přijetí této funkce vyzval.

O udělení práv se hlasuje podle Pravidel hlasování. Za spravedlivý průběh hlasování nese odpovědnost byrokrat, který také vyhodnocuje jeho výsledky. V případě potřeby může byrokrat dobu hlasování prodloužit nejvíce o dva týdny. Uživatelé hlasují jednou z možností výběru pro, proti a zdržuji se hlasování. Žádost je úspěšná, je-li pro návrh nejméně 2/3 hlasů oprávněných hlasujících ze součtu hlasů Pro a Proti.

Neúspěšnou žádost je možné opakovat nejdříve za tři měsíce.

Jak vykonávat funkci správce

editovat

Možnosti správců

editovat

Soupis technických nástrojů s omezeným přístupem, které jsou přístupné správcům, uvádí Wikipedie.

Komunikace se správci

editovat

Základním místem, kde uživatelé žádají o správce o jejich zásah, je stránka Nástěnka správců. Uživatelé i správci respektují zásadu, že tato stránka neslouží k volné diskusi. Správci věnují této stránce zvýšenou pozornost a na žádosti tam uvedené bez prodlení reagují.

Správce je možné oslovit také přímo na jeho diskusní stránce, e-mailem přes rozhraní MediaWiki nebo jinými prostředky, pokud je správce sám označil za svůj kontakt (např. IRC, ICQ apod.).

Zneužívání pravomocí správce

editovat

Máte-li pocit, že správce svá práva zneužil, použijte postupy konstruktivního řešení sporů, jako jsou pokus o domluvu a zapojení třetí strany.[2]

Správci přitom stejně jako všichni ostatní upřednostňují faktické argumenty poukazující na případnou nevhodnost jejich jednání před obviňováním z totality a zlovůle. Pokud neuspějete, můžete si vyžádat názor komunity Pod lípou, v krajním případě vyvolat hlasování o odebrání práv správce.

Jak správci přicházejí o svá práva

editovat

Správce ztratí svá práva, pokud se jich dobrovolně vzdá nebo pokud neučiní nejméně 1 rok žádnou editaci ani zaznamenanou akci. Správci mohou být jeho práva odebrána, pokud jich zneužívá.

V současné době může být správcovství odebráno rozhodnutím správní rady Nadace Wikimedia (v praxi se nevyužívá) nebo rozhodnutím komunity.

Technicky mohou administrátorská práva odebrat stevardi.

Rozhodnutí komunity o právech správce

editovat

Komunita rozhodne o právech správce při hlasování o jejich potvrzení nebo při hlasování o jejich odebrání.

Rozhodování komunity o právech správce je proces, který komunitu zatěžuje a často může vést ke sporům. Jejich nadužívání je Wikislovníku škodlivé, jejich nadužívání, zejména opakované, a to z banálních důvodů, z důvodů komunitou zvykově odmítaných nebo za jasného konsenzu komunity o nevhodnosti jejich konkrétního užití může být považováno za narušování komunitních procesů.

Hlasování o potvrzení práv správce

editovat

O potvrzení svých práv může každý správce požádat kdykoli sám. Pokud uplynul rok od zvolení správce nebo od posledního hlasování o jeho potvrzení, může ho kterýkoli uživatel s právem hlasovat v žádosti o práva správce vyzvat, aby požádal o potvrzení svých práv. Neučiní-li tak správce do jednoho měsíce, může za něj hlasování o potvrzení práv zahájit kdokoli.

Při hlasování a vyhodnocování se postupuje obdobně jako při vyhodnocování hlasování o udělení práv.

Hlasování o odebrání práv správce

editovat

V případě velmi závažného důvodu je možné vyvolat hlasování o zbavení práv správce. Toto hlasování může založit kterýkoli uživatel s právem hlasovat v žádosti o práva správce, pokud před tím návrh na zahájení podpoří nejméně osm uživatelů s právem hlasovat v žádosti o práva správce.

Při hlasování a vyhodnocování se postupuje obdobně jako při hlasování o udělení práv správce. Správce, pro jehož zbavení práv hlasovaly alespoň 2/3 součtu hlasů Pro a Proti, o svá práva přijde.

U správce, který obhájil svá práva v hlasování o jejich odebrání, není možné vyvolat nové hlasování o odebrání práv, pokud nenastal nový velmi závažný důvod.

Přechodné ustanovení

editovat

Tři měsíce poté, co bude schváleno toto pravidlo, bude zahájeno hlasování o potvrzení všech správců, kteří byli ve funkci v okamžiku schválením pravidla.

Poznámky

editovat
  1. Výjimkou jsou výslovně uvedená práva a povinnosti dané touto stránkou, např. povinnost sledovat kontakty ke komunikaci nebo právo vykonávat funkce udělené komunitou podle ustanovení z úvodu pravidla.
  2. Postupy řešení sporů jsou popsané na Wikipedii, která ale disponuje i takovými nástroji či orgány, jež Wikislovník neužívá a nezavádí, např. arbitráže nebo žádosti o komentář.

Související stránky

editovat