Wikislovník:Konsenzus

(přesměrováno z Wikislovník:Konsensus)
Toto je návrh pravidla Wikislovníku, který je v procesu přípravy. Diskutovat o jeho obsahu můžete zde.

Konsenzus (všeobecný souhlas) představuje základní princip rozhodování na Wikislovníku. Konsenzu je zde dosahováno třemi základními způsoby (i jejich kombinací):

  1. přímými změnami,
  2. diskusí,
  3. hlasováním.

Ve většině běžných případů tvorby nebo úprav slovníkového obsahu je možné postupovat přímými změnami, pokud se tak děje v rámci zavedených pravidel a zvyklostí. V případě tvorby a upravování pravidel se požaduje vyšší úroveň součinnosti a dosahování konsenzu, přičemž zřetelná shoda na významných úpravách by měla předcházet jejich provedení. V některých případech se tento konsenzus stvrzuje také hlasováním.

Smysl a význam konsenzu

editovat

Wikislovník je kooperativním dílem komunity lidí, kteří jej tvoří a vylepšují dobrovolně ve svém volném čase. Postrádá autority, jako jsou nakladatelé nebo šéfredaktoři, které by rozhodovaly o tom, co je správné či chtěné. Konsenzus je proto nezbytnou součástí tvorby Wikislovníku, a to jak při tvorbě hlavního slovníkového obsahu, tak při ustavování vnitřních pravidel fungování. Smyslem hledání konsenzu je dosažení takového stavu, s nímž by mohl souhlasit každý.

Hledání konsenzu změnami

editovat
 
Vývojový diagram hledání nového konsenzu ve Wikislovníku

Běžný konsenzus může být na Wikislovníku zcela neviditelný, implicitní. Každou editaci, která byla zhlédnuta jiným uživatelem, aniž by byla zpochybněna nebo revertována, je možné považovat za dosažení nového konsenzu (ve smyslu: „kdo mlčí, souhlasí“). Takto se Wikislovník postupně rozrůstá.

Každá změna by měla být zdůvodněná, obvykle ve shrnutí editace, případně v diskusi, pokud tedy není její důvod zcela zjevný.

Pokud s provedenou změnou nesouhlasíte, můžete ji buď vylepšit další změnou, nebo opravit návratem k předchozí konsenzuální verzi. Prosté vzájemné revertování však zavádí vyjednávání do slepé uličky, proto neváhejte hledat cesty ke kompromisnímu výsledku. Ačkoli mají slovníkové stránky poměrně pevně vymezenou formu, existuje mnoho případů, kdy se dá dojít ke smíru přeformulací textu nebo jinými dílčími kroky, které sblíží původně rozdílné názory.

Prosté revertování je obecně vhodné spíše pro napravování vandalských editací nebo pro některé případy, kdy je třeba dbát zvýšené opatrnosti, např. při úpravě pravidel nebo hojně využívaných šablon.[1]

Hledání konsenzu v diskusi

editovat

Pokud je řešený problém příliš složitý, argumentace k němu příliš rozsáhlá nebo se několika editacemi nedaří dospět ke konsenzu a spor se spíše přiostřuje, je obvykle nejlepším postupem přenést spor na diskusní stránku. Zde založte novou sekci, pokud již totéž téma nebylo probíráno dříve.

Myslete ovšem na to, že i diskuse má především odlišné představy sblížit a směřovat ke konsenzuálnímu výsledku, ne rozpor přiživovat nebo dále vyhrocovat. Snažte se tedy zdvořile, věcně, stručně a přehledně vysvětlit své argumenty. Berte přitom ohled na platná pravidla, odkazujte se na věrohodné zdroje, přistupujte k tématu se zdravým rozumem. Zdržte se převádění sporu do osobní, emotivní, iracionální roviny. (Vizte Wikislovník:Wikietiketa.)

V diskusi neváhejte přednášet kompromisní návrhy, hledat možné třetí cesty. Pokud se neshodnete na jedné ani druhé variantě, zkuste jít po důvodech a argumentech, které protistranu vedou k jejímu stanovisku, a přemýšlejte o způsobech, jak je zohlednit současně s těmi vašimi. Ne všechny jsou hodny zohlednění, obzvlášť takové, které jsou v příkrém rozporu se základními principy Wikiprojektů nebo s pravidly Wikislovníku. Mnohé ale zohlednit lze.

Když se nedaří dosáhnout konsenzuálního výsledku diskusí mezi zúčastněnými uživateli, zkuste oslovit širší komunitu, třeba upozorněním na probíhající diskusi na příslušných fórech Pod lípou. Snažte se především získat další názory, další argumenty, další nápady. Nejde jen o dosažení početní převahy, ale především o zvětšení kapacity pro nalezení konsenzu.

  • Obecně platí: Neprosazujte svou variantu pouze silou více hlasů.
  • A současně: Nedomáhejte se prosazení své varianty za každou cenu proti zřetelné početní převaze uživatelů s odlišným názorem. Pokud s vámi větší množství uživatelů nesouhlasí, může to být znamení, že nejste zcela v právu a že byste měli hledat ústupky a podnikat vstřícné kroky ke kompromisu.

Obecně není vhodné žádat správce Wikislovníku, aby váš spor rozhodli nebo do něj autoritativně zasáhli správcovským krokem, např. smazáním nebo přejmenováním stránky, zablokováním uživatele s odlišným názorem apod. Rozšířená správcovská oprávnění výslovně nejsou určena k rozhodování věcných sporů o obsahu Wikislovníku. Správci ovšem ani nejsou diskvalifikovaní z účasti na hledání konsenzu, neměli by však svá rozšířená oprávnění využívat k silovému prosazení svých názorů. (Vizte Wikislovník:Pravidla o správcích.)

Výsledek hledání konsenzu může být takový, že možná zcela neuspokojí všechny strany, všechny jej však budou považovat za rozumné řešení. Často je lepší přijmout nedokonalý kompromis, nežli urputně bojovat za okamžité prosazení konkrétní preferované verze.

Stvrzení konsenzu hlasováním

editovat

Existenci konsenzu v zásadních věcech je možné stvrdit hlasováním. (Vizte Wikislovník:Pravidla hlasování.)

Z vlastní povahy hlasování však vyplývá, že jej lze použít jen pro výběr mezi polarizovanými, zřetelně vymezenými možnostmi, mezi nimiž už nelze hledat jiné kompromisní cesty a je nutné se rozhodnout. Hlasování by proto vždy měla předcházet diskuse, která poskytne prostor pro hledání třetích cest, pro předkládání argumentů a přesvědčování oponentů. Teprve když jsou tyto prostředky vyčerpány a uživatelé usoudí, že by hlasování mohlo věc rozhodnout, nastává příhodný okamžik pro hlasování. Ještě před spuštěním hlasování je třeba věnovat důkladnou péči formulaci jednotlivých variant, o kterých se hlasuje.

Vzhledem k organizační náročnosti hlasování i k výše zmíněným limitům v dosahování konsenzu by mělo být využíváno pouze ve skutečně důležitých věcech pro Wikislovník. Výslovně je vyžadováno například pro schvalování závazných pravidel nebo pro volbu, potvrzování a odvolávání správců či byrokratů.

Všimněte si, že i hlasování je jen další způsob, jakým uživatelé mohou dospět ke konsenzuálnímu výsledku, tedy takovému, který nemusí zcela uspokojit všechny strany, ale který budou všechny strany akceptovat jako rozumné řešení.

Poznámky

editovat
  1. U pravidel je tomu tak proto, že by se nekonsenzuálním dočasným zněním mohl v mezidobí řídit další uživatel a zanést do projektu celou řadu závadných editací. U hojně využívaných šablon by zase chybnou editací mohlo dojít k masivnímu rozšíření této chyby do mnoha jiných stránek. Proto je možné a vhodné v takových případech vrátit stránku do předchozí konsenzuální nebo bezpečné podoby, než bude v diskusi dosaženo konsenzuálního znění nebo než bude nalezena a opravena chyba v úpravě šablony.

Související stránky

editovat