staroslověnština

editovat

etymologie

editovat

Z praslov. *bỳti; paradigma přízvuku (a).[1]

Srov. stčes. býti;[2] čes. být; sloven. byť; pol., hluž. być; dluž. byś; rus. быть, 3. sg. есть; ukr. бути; běl. быць; srbochorv. bȉti; slovin. bíti.[3]

sloveso

editovat
 • atematické
 • nedokonavé/dokonavé
 • intranzitivní
 • pomocné

časování

editovat
Sloveso Prézens Minulý čas Imperativ Infinitiv
Číslo Osoba Aorist Imperfektum
Singulár 1. ѥсмь¹ / бѫдѫ бъіхъ бѣхъ бъіти
2. ѥси¹ / бѫдєши бъі/бъістъ бѣ бѫди Supinum
3. ѥстъ¹ / бѫдєтъ бъі/бъістъ бѣ/бѣашє бѫди
Duál 1. ѥсвѣ¹ / бѫдєвѣ бъіховѣ бѣховѣ бѫдѣвѣ
2. ѥста¹ / бѫдєта бъіста бѣста бѫдѣта
3. ѥстє¹ / бѫдєтє бъістє бѣстє/бѣашєтє
Plurál 1. ѥсмъ¹ / бѫдємъ бъіхомъ бѣхомъ бѫдѣмъ
2. ѥстє¹ / бѫдєтє бъістє бѣстє бѫдѣтє
3. сѫтъ / бѫдѫтъ бъішѧ бѣшѧ/бѣахѫ
Participium
Číslo Přítomné činné Přítomné trpné Minulé Perfekta činné Perfekta trpné
Singulár съі, сѫщи, съі бъівъ, -ъши, -ъ бъілъ, -а, -о

¹ tvary s nepravidelným záporem – нѣсмь, нѣси, нѣстъ, нѣсвѣ, нѣста, нѣстє, нѣсмъ, нѣстє

podmiňovací způsob

editovat
Číslo Osoba Konjunktiv
singulár 1. бимь/бихъ
2. би
3. би
duál 1. *бивѣ
2. *биста
3. *бистє
plurál 1. бимъ/бихомъ
2. бистє
3. бѫ/бишѧ

Tvary dvojného čísla (*) nejsou doloženy.

význam

editovat
 1. být, existovat; znamenat
  • и рєчє ѹчєникомъ своимъ • да ѥстъ при нѥмь ладиица – Požádal učedníky, ať pro něho připraví loď. [Mk 3, 9 – Zogr Mar]
  • ащє рєчєтъ чловѣкъ отьцѹ ли матєри корванъ • ѥжє ѥстъ даръ • и ѥжє ащє отъ мєнє польѕєвалъ ѥси – Řekne-li někdo otci nebo matce: 'To, čím jsem ti zavázán pomoci, je korbán (to jest dar Bohu)', .... [Mk 7, 11 – Zogr Mar]
 2. комѹ / ѹ кого / отъ когоmít, patřit někomu
  • ащє бѫдєтъ єтєрѹ чловѣкѹ съто овьць – Má-li někdo sto ovcí ... [Mt 18, 10 – Mar Sav]
 3. комѹ s inf.mít (povinnost), muset
  • вамъ ѥстъ вѣдѣти таинъі цѣсар̑ьствиꙗ нєбєсьскаѥго – Vy máte znát tajemství Božího království [L 8, 10 – Sav]
 4. съ цѣмьstýkat se (pohlavně)
  • та бо христоса съпаса прижитъ • нє съ мѫжємь бъівъши – Neboť nebyla s mužem a porodila Krista Spasitele [Supr 482, 28]
 5. чєсомѹhodit se
  • ащє жє соль обѹꙗєтъ... ни чєсомѹ жє бѫдєтъ къ томѹ – Jestliže však sůl pozbude chuti... K ničemu již není, ... [Mt 5, 13 – Zogr]
 6. сѫщаꙗ n. mn.majetek
  • сьдє жє и нє на ѹспѣхъ сѫщаꙗ – Zde však není užitečný majetek. [Supr 370, 25]
 7. сѫщєѥ / сѫщаꙗ n. sg., n. pl.bytí, existence
  • тъ бо испрьва нъі сътворилъ • отъ нє сѫщаѥго въ сѫщєѥ привєдъ – Neboť nás přivedl od nebytí k bytí a na počátku stvořil. [Supr 479, 28-29]
 8. хотѧщаꙗ бъіти n. pl.co se stát, budoucnost
  • свѧтъіи дѹхъ свѧтъіими своими • акъі ѹжє сѫща • хотѧщаꙗ бъіти проповѣдаашє – Duch svatý prostřednictvím svatých předpovídal, co se má stát, i to, co už se vyplnilo. [Supr 323, 10-11]
 9. stát se, nastat, vzniknout; změnit se
  • поздѣ жє бъівъшѹ • пристѫпишѧ къ нѥмѹ ѹчєници ѥго глаголѭщє – Když nastal večer, přistoupili k němu učedníci a řekli: ... [Mt 14, 15 – Zogr Mar]
  • бѫдѫтъ стръпътьнаꙗ въ праваꙗ • и острии въ пѫти гладъкъі – Co je křivé, bude přímé, hrbolaté cesty budou rovné. [L 3, 5 – Zogr Mar As Sav Ostr]
 10. бъівъшєѥ / бъівъшаꙗ n. sg., n. pl.co se stalo, událost
  • идє въ сєбѣ дивѧ сѧ бъівъшѹѥмѹ – Vrátil se v údivu nad tím, co se stalo. [L 24, 12 – Zogr Mar As Ostr]
 11. бѫдєтъ – amen
  • благословлѥнъ господь въ вѣкъ • бѫдєтъ бѫдєтъ – Pochválen buď Hospodin navěky. Amen, amen. [Žalm 88 (89), 53 – PsSin]
 12. бѫди s inf.kéž
  • насъітиши сѧ цѣсар̑ьства • ѥгожє бѫди вьсѣмъ намъ полѹчити – Nasytíš se království, jež kéž bychom všichni získali. [Supr 384, 5]
 13. нє бѫди / да нє бѫдєтъ – nikoli
  • въ кои рѫцѣ въ нѥижє въсхъіти заложєно имѣниѥ... въ тои христоса обиска нє бѫди – Jakou rukou? Tou, jíž uchopil poklad? ... Tou ohledal Krista? Nikoli! [Supr 512, 9]
 14. бѫди ѥжє – jestliže i
  • бѫди ѥжє нє видѣлъ ѥси • то нє слъіша ли – Pokud jsi i neviděl, což jsi neslyšel? [Supr 475, 5]
 15. sponové sloveso
  • добро ѥстъ намъ сьдє бъіти – Je dobré, že jsme zde. [L 9, 33 – Zogr Mar Ostr]
 16. pomocné sloveso perfekta
  • пришьлъ ѥси сѣмо прѣждє врѣмєнє мѫчитъ насъ – Přišel jsi nás trápit dříve, než nastal čas? [Mt 8, 29 – Zogr Mar As]
 17. pomocné sloveso pluskvamperfekta
  • и бѣ вьсь градъ събьралъ сѧ къ двьрьмъ – Celé město se shromáždilo u dveří. [Mk 1, 33 – Zogr Mar]
 18. pomocné sloveso futura II
  • ащє ли сѧ бѫдєтъ нєдобрѣ покаꙗлъ сѧ • то да нє приѩтъ бѫдєтъ въ своѥ отьчьство – Nebude-li činit dobře pokání, pak nebude vítán ve svém domově. [EuchSin 102a 15-16]
 19. pomocné sloveso kondicionálu
  • ащє нє бимь пришьлъ и глаголалъ имъ • грѣха нє бѫ имѣли – Kdybych byl nepřišel a nemluvil k nim, byli by bez hříchu. [J 15, 22 – Zogr Mar As]
 20. pomocné sloveso trpného rodu
  • прѣдъ владъікъі жє и цѣсарѩ вєдєни бѫдєтє мєнє ради – Budou vás vodit před vládce a krále kvůli mně, ... [Mt 10, 18 – Zogr Mar Ostr]

slovní spojení

editovat
 1. чьто ѥстъ комѹco je komu do toho
  • они жє рѣшѧ • чьто ѥстъ намъ • тъі ѹзьриши – Ale oni mu odpověděli: "Co je nám po tom? To je tvoje věc!" [Mt 27, 4 – Zogr Mar As Sav]
 2. въ сєбѣ бъіти / въ ѹмѣ своѥмь бъіти – přijít k sobě
  • ѥдъва жє въ сєбѣ бъівъ анѳѵпатъ • повєлѣ ѩ вєсти въ тьмницѫ и ѹтврьдити – Sotvaže správce provincie přišel k sobě, přikázal je odvést do vězení a zavřít. [Sup 111, 2]

srovnej

editovat
 1. имѣти
 2. имѣти нѫждѫ / потрѣбѫ, трѣбовати
 3. сънѧти сѧ, съвъкѹплꙗти сѧ
 4. годити
 5. имѣниѥ
 6. бъітиѥ
 7. бѫдѫщєѥ
 8. бъівати
 9. аминъ
 10. да
 11. ни
 12. ащє и, любо и, ибо, ацѣ, цѣ
 13. бъівати

související

editovat

poznámky

editovat
 1. DERKSEN, Rick. Etymological Dictionary of the Slavic Inherited Lexicon. Brill, Leiden and Boston 2008.
 2. BĚLIČ, Jaromír – KAMIŠ, Adolf – KUČERA, Karel. Malý staročeský slovník. SPN, Praha 1978.
 3. VASMER, Max. Russisches etymologisches Wörterbuch. Winter, Heidelberg 1953-1958.