Wikislovník:Slovo týdne/2008

Zde je součást archivu Slov týdne obsahující Slova týdne zveřejněná na Hlavní straně v roce 2008.

Až na technické editace je nepřípustné, aby se měnil obsah této stránky a jejích podstránek.

52Editovat

kuchyně (substantivum, femininum; [ˈkʊxɪɲɛ])

 1. místnost v domě, kde se připravují pokrmy
 2. nábytek a ostatní vybavení kuchyně [1]
 3. typický způsob přípravy pokrmů

(na Wikipedii)

51Editovat

země (substantivum, femininum; [zɛmɲɛ])

 1. pevnina, souš
 2. území tvořící politický útvar
 3. podlaha, zemský povrch
 4. půda, hlína

(na Wikipedii)

50Editovat

triptych (substantivum, maskulinum neživotné; [ˈtrɪptɪx])

 1. trojdílný obraz používaný například ve středověku pro křídlové oltáře
 2. hudební dílo sestávající ze tří částí

49Editovat

médium (substantivum, neutrum; [mɛːdɪjʊm])

 1. prostředek pro uchovávání nebo přenos informací
 2. kdo říká, že dokáže komunikovat s duchy mrtvých
 3. náplň
 4. (obvykle v plurálu) televize, rozhlas, noviny nebo jiný informační prostředek určený pro velký počet lidí

(na Wikipedii)

48Editovat

partie (substantivum, femininum; [partɪjɛ])

 1. část, úsek nějakého většího celku
 2. jednotlivá hra mezi dvěma hráči, obvykle v šachu nebo kartách
 3. část lidského těla
 4. místo v přírodě
 5. (hovorově) vhodná osoba ke sňatku
 6. (hovorově) partiové zboží; zboží nižší kvality
 7. (zastarale) role v divadelní hře

47Editovat

teorie (substantivum, femininum; [ˈtɛ.orɪjɛ])

 1. nedokázaná domněnka, hypotéza
 2. soubor tvrzení, který vysvětluje určitý pozorovaný jev
 3. (ve fyzice) jistý systém postulátů a tvrzení, který umožňuje předpovědět výsledek libovolného experimentu spadajícího do oblasti předpokládané platnosti tohoto systému
 4. (v matematice) obor matematiky zabývající se určitou třídou matematických struktur a tvrzení o nich
 5. (v logice) logicky uzavřený systém axiómů společně s tvrzeními, které z těchto postulátů plynou

(na Wikipedii)

46Editovat

stav (substantivum, maskulinum neživotné; [staf])

 1. vlastnosti charakterizující něco nebo někoho v nějaké době, situaci
 2. kvalitativní nebo kvantitativní vyjádření situace
 3. postavení z hlediska manželství
 4. (historicky) společenské postavení, třída
 5. zařízení na výrobu tkanin

(na Wikipedii)

45Editovat

salát (substantivum, maskulinum životné i neživotné; [salaːt])

 1. rostlina, jejíž listy se připravují jako pokrm
 2. studený pokrm, často podávaný jako příloha k hlavnímu jídlu, vzniklý smícháním různých částí rostlin, masa a jiných přísad
 3. zničená, roztrhaná kniha nebo sešit
 4. český lidový tanec
 5. (vulgárně) hloupá, nezkušená nebo neobratná osoba

(na Wikipedii)

44Editovat

duhovka (substantivum, femininum; [dʊɦofka])

 1. kruhový sval v oku
 2. stará keltská mince
 3. (hovorově) duhová kulička

(na Wikipedii)

43Editovat

plod (substantivum, maskulinum neživotné; [plot])

 1. generativní orgán rostlin, který obsahuje semena
 2. (neodborně) soubor plodů [1], který se jeví jako jeden
 3. fétus; vyvíjející se zárodek zvířete nebo člověka
 4. výsledek, přínos nějaké činnosti
 5. dílo, výtvor umělecké činnosti

(na Wikipedii)

42Editovat

vedení (substantivum, neutrum; [vɛdɛɲiː])

 1. zařízení spojující přístroje
 2. lidé v čele společnosti
 3. stav, kdy je někdo nebo něco ve vedoucí pozici

41Editovat

píšťala (substantivum, femininum; [piːʃcala])

 1. dechový nástroj, který vydává výrazný zvuk
 2. lehká ruční palná zbraň
 3. nástroj používaný ve sklářství k vyfukování skleněných nádob

(na Wikipedii)

40Editovat

žalud (substantivum, maskulinum neživotné; [ʒalʊt])

 1. plod dubu
 2. zakončení pyje nebo poštěváčku
 3. (pomnožné) karetní barva

(na Wikipedii)

39Editovat

určený (adjektivum; [ʊrtʃɛniː])

 1. mající stanovený účel
 2. stanovený
 3. příslušný

38Editovat

čeleď (substantivum, femininum; [tʃɛlɛc])

 1. základní taxonomická kategorie hierarchické klasifikace organizmů tvořená příbuznými rody
 2. chasa, služebnictvo
 3. všichni pokrevní příbuzní žijící v jednom domě
 4. jazyková skupina slov se stejným kořenem

(na Wikipedii)

37Editovat

boxer (substantivum, maskulinum životné; [boksɛr])

 1. osoba, která se věnuje boxu
 2. plemeno psa
 3. kovová oválná zbraň s čtyřmi otvory pro prsty, která při sevření v dlani zpevňuje pěst a zvyšuje tvrdost úderu
 4. druh spalovacího motoru s protiběžným uspořádáním pístů

(na Wikipedii)

36Editovat

cibule (substantivum, femininum; [tsɪbʊlɛ])

 1. druh zeleniny
 2. zdužnatělá podzemní část některých rostlin
 3. (hovorově, pomnožné) kapesní hodinky

(na Wikipedii)

35Editovat

fronta (substantivum, femininum; [fronta])

 1. zástup čekajících lidí
 2. pásmo, kde dochází k bojům jednotlivých vojsk
 3. (informatika) abstraktní datová struktura
 4. (meteorologie) rozhraní na styku vzdušných mas o různých teplotách
 5. průčelí budovy
 6. seskupení osob nebo organizací s podobným zaměřením nebo cílem

(na Wikipedii)

34Editovat

bažant (substantivum, maskulinum; [baʒant])

 1. hrabavý pták z podčeledi Phasianinae
 2. nádoba k zachycení moči u nepohyblivých osob mužského pohlaví
 3. (slangově) nováček

(na Wikipedii)

33Editovat

hora (substantivum, femininum; [ɦora])

 1. výrazná vyvýšenina povrchu Země s vrcholem vystupujícím nad okolí
 2. (hovorově) velké množství
 3. (nářečně) les, lesy
 4. (nářečně) vinice; vinohrad

(na Wikipedii)

32Editovat

řád (substantivum, maskulinum neživotné; [r̝aːt])

 1. nařízení, předpis, pravidlo
 2. logické uspořádání
 3. vyznamenání udělované některými institucemi
 4. zejména ve středověku vznikající organizace ustavující příslušnost svých členů k nějakému přesvědčení nebo závazku
 5. (biologie) taxonomická kategorie nadřazená čeledi a podřazená třídě
 6. (matematika) přibližné vyjádření velikosti pomocí mocnin deseti

(na Wikipedii)

31Editovat

myš (substantivum, femininum; [mɪʃ])

 1. drobný živočich z čeledi myšovitých
 2. polohovací zařízení počítače
 3. ostýchavý, nenápadný človek

(na Wikipedii)

30Editovat

kmen (substantivum, maskulinum neživotné; [kmɛn])

 1. (biologie) dřevnatý, nevětvený stonek stromu
 2. rodově spřízněná uzavřená skupina lidí
 3. (biologie) taxonomická kategorie
 4. (lingvistika) část slova, která je základem pro odvozování dalších slov pomocí předpon a přípon

(na Wikipedii)

29Editovat

ucho (substantivum, neutrum; [ʊxo])

 1. orgán sluchu
 2. vnější část sluchového orgánu, boltec
 3. věc nebo její část připomínající ucho
 4. (expresívně) mladý, nezkušený člověk

(na Wikipedii)

28Editovat

rod (substantivum, maskulinum neživotné; [rot])

 1. společenství všech živých i mrtvých potomků jedněch prarodičů
 2. sociálněekonomická skupina jedinců blízkých narozením
 3. (biologie) taxonomická jednotka – skupina nejblíže příbuzných druhů
 4. původ, typ předků, z nichž jedinec pochází
 5. (lingvistika) jmenný rod, gramatická kategorie jmen
 6. (lingvistika) slovesný rod, gramatická kategorie sloves

(na Wikipedii)

27Editovat

oko (substantivum, neutrum; [oko])

 1. orgán zraku
 2. smyčka vznikající při pletení sítě nebo svetru
 3. pytlácká nástraha na zvěř
 4. karetní hra
 5. defekt na punčoše
 6. horské jezero
 7. oblast v tropické cyklóně s klidným počasím
 8. součást slovního spojení kuří oko

(na Wikipedii)

26Editovat

povrch (substantivum, maskulinum neživotné; [povr̩x])

 1. vnější plocha něco obalující, vnější strana
 2. hladina kapaliny
 3. vnější vhled nebo projev

(na Wikipedii)

25Editovat

pás (substantivum, maskulinum neživotné; [paːs])

 1. pruh látky, kůže nebo jiného materiálu ovinutý kolem těla ve výši pasu[4]
 2. dlouhý pruh materiálu užívaný v různých zařízeních, např. k pohonu vozidla
 3. užší plocha, např. souvislý pruh země
 4. nejužší část lidského trupu nad boky (skloňováno krátce: pás, pasu)
 5. místo na oděvu odpovídající stejnojmenné části lidského těla[4] nebo jeho míra (skloňováno krátce: pás, pasu)

24Editovat

míra (substantivum, femininum; [ˈmiːra])

 1. velikost, délka, rozměr, množství něčeho
 2. (přeneseně) rozsah, případně jistá mez, jejichž přiměřenost obecně závisí na mínění mluvčího
 3. hodnota (vyjádřená obvykle v procentech) udávající, jaká část z celku má jistou specifickou vlastnost
 4. správná, náležitá velikost, správné množství apod. (obvykle dané určitým standardem)
 5. (zastarale, knižně) způsob, jak něčeho dosáhnout
 6. duševní stav či rovnováha, nálada
 7. jednotka, kterou se měří velikost tělesa či množství tekutiny
 8. stará objemová jednotka o velikosti 61,49 litru
 9. stará plošná jednotka o velikosti 1918 metrů čtverečných
 10. měřítko, měřidlo; nářadí sloužící k měření
 11. (v matematice) funkce, která určuje velikosti podmnožin určité množiny

(na Wikipedii)

23Editovat

velký (adjektivum, tvrdé; [vɛlkiː])

 1. značných rozměrů
 2. určitých rozměrů
 3. mající nadměrné rozměry
 4. vysoce postavený, důležitý, vážený
 5. dospělý

22Editovat

doprava (1. substantivum, femininum; 2. adverbium; [doprava])

 1. přemísťování, převážení osob, věcí a materiálů pomocí dopravních prostředků, tj. vozidel, lodí nebo letadel (1.)
 2. odvětví hospodářství zabývající se dopravou[1] (1.)
 3. na pravou stranu, napravo, vpravo (2.)
 4. ve shodě s pravicovými politickými zásadami (2.)

(na Wikipedii)

21Editovat

škola (substantivum, femininum; [ʃkola])

 1. vzdělávací instituce
 2. budova školy
 3. žáci nebo zaměstnanci školy
 4. školní povinnost, vyučování
 5. výchova, způsob získávání zkušenost
 6. učební metoda, učebnice
 7. filozofický, umělecký nebo věděcký směr

(na Wikipedii)

20Editovat

duch (substantivum, maskulinum životné i neživotné; [dʊx])

 1. myšlení, vědomí, obecně netělesné vlastnosti člověka
 2. nadání, mimořádné schopnosti k něčemu
 3. člověk s mimořádnými schopnostmi, nadaný člověk
 4. podstata, povaha, výrazné vlastnosti, či hlubší smysl něčeho
 5. (smyšlená) nadpřirozená bytost, nejčastěji bez fyzického těla, která je obvykle pozůstatkem zemřelého člověka
 6. (v křesťanství) jedna ze tří částí člověka, která je dána od Boha a je nesmrtelná
 7. (eufemismus, obvykle v množném čísle) větry

(na Wikipedii)

19Editovat

vůz (substantivum, maskulinum neživotné; [vuːs])

 1. vozidlo na dopravu nákladů tažené koňmi nebo dobytkem
 2. automobil
 3. kolejové vozidlo na přepravu zboží nebo osob
 4. (přeneseně) něco podobného vozu ve výše uvedených významech

(na Wikipedii)

18Editovat

stůl (substantivum, maskulinum neživotné; [stuːl])

 1. kus nábytku s vodorovnou vyvýšenou deskou na nohách určený k tomu, aby se na něm jedlo nebo pracovalo
 2. (přeneseně) jídlo
 3. druh tělocvičného nářadí, podobný obyčejnému stolu, s deskou potaženou žíněnkou
 4. (řídce) trůn

(na Wikipedii)

17Editovat

jablko (substantivum, neutrum; [jabl̩ko]   jablko?info)

 1. druh ovoce, plod jabloně
 2. (zkráceně) královské jablko; jeden z korunovačních klenotů ve tvaru bohatě zdobené, zpravidla zlaté koule
 3. (hovorově) čéška

(na Wikipedii)

16Editovat

seno (substantivum, neutrum; [sɛno])

 1. usušená tráva
 2. (přeneseně) první sklizeň trávy na louce
 3. (v množném čísle) práce spojené se sklízením sena, senoseč

(na Wikipedii)

15Editovat

rozměr (substantivum, maskulinum neživotné; [rozmɲɛr])

 1. délková, plošná nebo prostorová velikost
 2. stupeň intenzity, (přeneseně) rozsah
 3. aspekt, kvalitativně vymezené hledisko nebo stránka celku

(na Wikipedii)

14Editovat

prostor (substantivum, maskulinum životné; [prostor])

 1. souvislé prostředí neomezené v žádném směru
 2. prostředí vymezené účelem nebo hranicemi
 3. možnosti
 4. (v matematice) množina s dodatečnou strukturou

(na Wikipedii)

13Editovat

bratr (substantivum, maskulinum životné; [bratr̩])

 1. mužský sourozenec
 2. oslovení nebo označení člena některých organizací
 3. člen Jednoty bratrské, popřípadě církví pokračujících v její tradici
 4. příslušník stejného nebo příbuzného národa nebo skupiny národů

(na Wikipedii)

12Editovat

bomba (substantivum, femininum; [bomba])

 1. zařízení naplněné trhavinou nebo jiným mechanismem, jehož účelem je způsobit výbuch
 2. nádoba na stlačené plyny
 3. zdroj záření pro onkologická pracoviště
 4. něco s mocným (kladným nebo záporným) účinkem
 5. (expresívně) senzace, úspěch, něco skvělého
 6. (ve sportu) ostrá střela

(na Wikipedii)

11Editovat

jednotka (substantivum, femininum; [jɛdnotka])

 1. jednička; číslo nebo číslice 1
 2. měřítko, měrná veličina
 3. základní organizační složka

(na Wikipedii)

10Editovat

druh (1. substantivum, maskulinum životné; 2. substantivum, maskulinum neživotné; [drʊx])

 1. společník, přítel (1.)
 2. muž žijící se ženou ve společné domácnosti mimo manželství (1.)
 3. způsob, charakter, forma, souhrn specifických vlastností, typ (2.)
 4. skupina jednotlivin shodující se v podstatných znacích (2.)

(na Wikipedii)

09Editovat

sestra (substantivum, femininum; [sɛstra])

 1. sourozenec ženského pohlaví
 2. zdravotnická pracovnice; pomocnice lékaře
 3. členka řeholního řádu
 4. oslovení v některých náboženských, politických nebo zájmových organizacích
 5. rodačka, krajanka

(na Wikipedii)

08Editovat

zařízení (neutrum; [zar̝iːzɛɲiː])

 1. mechanismus určený k vykonávání nějaké činnosti
 2. předměty potřebné k vybavení a provozu místností
 3. vybavená místnost, drobná stavba či upravená plocha k uspokojování nějaké lidské aktivity nebo potřeby
 4. instituce s celospolečenskou funkcí
 5. akt, při němž někdo něco zařizuje

(na Wikipedii)

07Editovat

stopka (substantivum, femininum; [stopka])

 1. část plodu nebo květu rostliny, jímž přirůstají na rostlinu
 2. část, součást něčeho připomínající rostlinou stopku
 3. (slangově) brzdové světlo na zadní straně vozidla
 4. (slangově) dopravní značka „Stůj, dej přednost v jízdě“
 5. druh sklenky na likéry

(na Wikipedii)

06Editovat

matka (substantivum, femininum; [matka])

 1. rodič ženského pohlaví
 2. žena pečlivě se starající o něco, něco moudře řídící
 3. (hovorově, zvláště při oslovení) manželka
 4. (hovorově, familiárně a expresívně, zvláště při oslovení) starší (venkovská) žena
 5. zvířecí samice s mladými
 6. (knižně) něco důležitého, milovaného, k čemu má člověk blízký vztah
 7. (knižně) původ, zdroj, základ
 8. technická součástka s vnitřním závitem, doplněk ke šroubu


(na Wikipedii)

05Editovat

stát (1. substantivum, maskulinum neživotné; 2. sloveso, intranzitivní nedokonavé; [staːt])

 1. základní mocenská organizace ve společnosti na určitém území (1.)
 2. být na nohou nebo ve vzpřímené poloze (2.)
 3. setrvávat na místě (2.)
 4. mít cenu (2.)

(na Wikipedii)

04Editovat

typ (substantivum, maskulinum neživotné; [tɪp])

 1. představitel, příklad, vzor znaků celé skupiny
 2. charakteristické tělesné nebo psychické znaky pro nějakou skupinu
 3. souhrn jedinců nebo věcí se stejnými nebo podobnými vlastnostmi
 4. ráz, způsob, charakter
 5. provedení výrobku s charakteristickými parametry
 6. (hovorově) chlápek

(na Wikipedii)

03Editovat

orgán (substantivum, maskulinum; [orgaːn])

 1. část těla mnohobuněčného organismu specializovaná na určitou funkci
 2. složka veřejné správy nebo řídícího aparátu organizace s určitou funkcí
 3. (slangově) osoba pověřená výkonnou mocí
 4. tiskovina hlásající něčí názory, podporující něčí zájmy

(na Wikipedii)

02Editovat

drak (substantivum, maskulinum; [drak])

 1. mytický tvor často chrlící oheň
 2. předmět, který může létat díky síle větru
 3. část letadla

(na Wikipedii)

01Editovat

hmota (substantivum, femininum; [ɦmota])

 1. podstata živé a neživé přírody; vše, co má hmotnost
 2. (užší význam) látka, z níž se něco vyrábí
 3. (zastarale fyzikálně) hmotnost
 4. (nábožensky) protiklad ducha

(na Wikipedii)