Wikislovník:Slovo týdne/2009

Zde je součást archivu Slov týdne obsahující Slova týdne zveřejněná na Hlavní straně v roce 2009.

Až na technické editace je nepřípustné, aby se měnil obsah této stránky a jejích podstránek.

53Editovat

štoudev (substantivum, femininum; [ʃtɔʊ̯dɛf])

 1. větší dřevěná nádoba
 2. menší káď

52Editovat

Vánoce (substantivum, femininum; [vaːnɔtsɛ])

 1. tradiční křesťanské svátky, oslava narození Ježíše Krista (24.–26. prosince)

(na Wikipedii)

51Editovat

bulvár (substantivum, maskulinum inanimatum; [bʊlvaːr])

 1. široká ulice ve velkoměstě se stromy po obou stranách
 2. noviny a časopisy s mnoha obrázky a kratšími senzačními články

(na Wikipedii)

50Editovat

piškot (substantivum, maskulinum inanimatum; [pɪʃkɔt])

 1. cukrovinka z těsta složeného z mouky, cukru a vajec
 2. druh baletní obuvi

(na Wikipedii)

49Editovat

dobrý (adjektivum, tvrdé; [dɔbriː])

 1. řádný, v pořádku
 2. vyhovující, dostatečný
 3. bez chyby, správný
 4. užitečný
 5. hodný, milý
 6. chutný

48Editovat

děj (substantivum, maskulinum inanimatum; [ˈɟɛj])

 1. událost či sled událostí probíhající na určitém místě v určitém čase
 2. příběh obsažený v literárním, divadelním či filmovém díle
 3. (v přírodních vědách) proces, při kterém se mění stav systému
 4. (v jazykovědě) obecný význam slovesa použitého ve větě, nebo věty jako celku

(na Wikipedii)

47Editovat

látka (substantivum, femininum; [laːtka])

 1. výrobek vzniklý tkaním nebo pletením
 2. hmota jistého složení, materiál
 3. téma, literární materiál

(na Wikipedii)

46Editovat

tělo (substantivum, neutrum; [cɛlo])

 1. vnější hmotná podoba (živého) organismu
 2. trup; hlavní část celku

(na Wikipedii)

45Editovat

velký (adjektivum, tvrdé; [vɛlkiː])

 1. značných rozměrů
 2. určitých rozměrů
 3. mající nadměrné rozměry
 4. vysoce postavený, důležitý, vážený
 5. dospělý

44Editovat

pocit (substantivum, maskulinum inanimatum; [potsɪt])

 1. smyslový nebo pocitový zážitek, popřípadě stav
 2. uvědomění si něčeho

43Editovat

vozík (substantivum, maskulinum inanimatum; [vɔziːk])

 1. (zdrobnělina) menší vůz, lehčí vozidlo tažené koňmi nebo dobytkem na dopravu nákladů
 2. malé vozidlo speciálního určení
 3. pohybující se část psacího stroje

42Editovat

děda (substantivum, maskulinum animatum; [ɟɛda])

 1. (hovorově) otec některého z rodičů
 2. (hovorově) starý muž

41Editovat

způsob (substantivum, maskulinum inanimatum; [zpuːsɔp])

 1. povaha, ráz nebo postup nějakého děje
 2. (lingvisticky) gramatická kategorie
 3. (často v plurálu) chování, zvyky

(na Wikipedii)

40Editovat

organizace (substantivum, femininum; [organɪzatsɛ])

 1. činnost spočívající v organizování
 2. účelné uspořádání složek určitého celku
 3. sdružení osob nebo institucí se společným cílem nebo zájmy, popřípadě nižší složka takového sdružení

(na Wikipedii)

39Editovat

alkohol (substantivum, maskulinum inanimatum; [alkɔɦɔl])

 1. chemická sloučenina ze skupiny uhlovodíků
 2. lidové označení ethanolu
 3. nápoj obsahující podstatné množství ethanolu, pro jehož obsah je nápoj konzumován

(na Wikipedii)

38Editovat

čest (substantivum, femininum; [tʃɛst])

 1. jinými lidmi kladně uznávaný mravní stav člověka
 2. projev úcty
 3. mravní nevinnost ženy

(na Wikipedii)

37Editovat

nástroj (substantivum, maskulinum inanimatum; [naːstroj])

 1. předmět sloužící jako pomůcka při nějaké práci
 2. předmět schopný vyluzovat zvuky využitelné k hudbě
 3. prostředek k provádění, šíření, podpoře nebo dosažení něčeho; vykonavatel cizí vůle

(na Wikipedii)

36Editovat

pes (substantivum, maskulinum animatum; [pɛs])

 1. šelma chovaná jako domácí zvíře
 2. samec psa
 3. (přeneseně) nedobrý, krutý (člověk)
 4. (železničářský slang) kolejová zarážka
 5. (elektrotechnický slang) prodlužovací šňůra zakončená několikanásobnou zásuvkou

(na Wikipedii)

35Editovat

energie (substantivum, femininum; [ɛnɛrgɪjɛ])

 1. hnací síla skrytá v různých formách hmoty, kterou lze využít k výrobě elektřiny, pohonu dopravních prostředků atd.
 2. (fyzika) základní fyzikální veličina popisující stav systému (tělesa, pole apod.) v určité vztažné soustavě, při jejíchž přeměnách může docházet k vykonávání práce
 3. rys lidské povahy vyjadřující míru aktivity, odhodlání
 4. blíže neurčitá nebo dosud neznámá příčina pozorovaných, či domnělých dějů

(na Wikipedii)

34Editovat

skupina (substantivum, femininum; [skʊpɪna])

 1. několik jednotlivců či jednotlivin pohromadě nebo nějak spojených
 2. soubor jedinců se společnými zájmy
 3. kategorie, třída

(na Wikipedii)

33Editovat

los (substantivum, maskulinum 1. animatum 2. inanimatum; [lɔs])

 1. velký savec z čeledi jelenovitých (1.)
 2. lístek poskytující možnost výhry (2.)
 3. akt nebo prostředek náhodného výběru (2.)
 4. (knižně) osud (2.)

(na Wikipedii)

32Editovat

kosa (substantivum, femininum; [kosa])

 1. nástroj sloužící k sečení trávy
 2. dlouhý, úzký výběžek pevniny do moře
 3. (hovorově) zima, chlad

(na Wikipedii)

31Editovat

svíčka (substantivum, femininum; [sviːtʃka])

 1. obvykle válcovitý výrobek z vosku, parafínu, loje apod. sloužící ke svícení
 2. součástka zážehových motorů sloužící k vytvoření elektrické jiskry
 3. gymnastický cvik, kdy tělo a nohy jsou vztyčeny svisle vzhůru a hlava a ramena spočívají na podložce
 4. figura v letecké akrobacii, kdy letoun stoupá strmě až kolmo vzhůru

(na Wikipedii)

30Editovat

podívat se (verbum; [poɟiːvat sɛ])

 1. pohlédnout, pohledět
 2. poohlédnout se
 3. navštívit, zajít nebo zajet někam
 4. prohlédnout, posoudit, zabývat se
 5. (hovorově) zasáhnout
 6. (nedokonavé) ztrácet se

29Editovat

pól (substantivum, maskulinum inanimatum; [pɔːl])

 1. průsečík zemské osy s povrchem planety
 2. místo soustředění magnetických sil
 3. svorka některých elektronických zařízení

(na Wikipedii)

28Editovat

paní (substantivum, femininum; [paɲiː]

 1. oslovení, titul (vdané nebo neznámé) ženy
 2. (neznámá) žena
 3. manželka
 4. (historicky) příslušnice vyšší šlechty
 5. žena, která někoho ovládá
 6. majitelka
 7. vlivná, dobře situovaná žena

27Editovat

majordomus (substantivum, maskulinum animatum; [majɔrdɔːmʊs])

 1. první dvorský nebo státní hodnostář ve Franské říši
 2. správce velké domácnosti

(na Wikipedii)

26Editovat

sedět (verbum; [sɛɟɛt])

 1. spočívat na něčem dolní částí trupu
 2. (hovorově) mít nějakou funkci
 3. (hovorově) být pevně usazen, být stabilní
 4. (hovorově) hodit se, vyhovovat
 5. (slangově) být ve vězení

25Editovat

lev (substantivum, maskulinum 1. animatum 2. inanimatum; [lɛf])

 1. druh velké kočkovité šelmy, jejíž samci mají výraznou hřívu (1.)
 2. (přeneseně) elegantní, uhlazený člověk (1.)
 3. bulharská měnová jednotka (2.)

(na Wikipedii)

24Editovat

světlo (substantivum, neutrum; [svjɛtlo])

 1. viditelné záření / elektromagnetické vlnění
 2. světelný zdroj
 3. používání elektrické energie ke svícení i jiným účelům
 4. hledisko, pohled
 5. (v mysliveckém slangu) oko zvířete
 6. (přeneseně) den

(na Wikipedii)

23Editovat

tvář (substantivum, femininum; [tvaːr̝̊])

 1. část obličeje po straně nosu a pod okem
 2. obličej
 3. (knižně) povaha, podstata věci
 4. (knižně) vzhled
 5. (přeneseně) člověk, živá bytost

(na Wikipedii)

22Editovat

cit (substantivum, maskulinum inanimatum; [tsɪt])

 1. psychický stav odrážející vztah k sobě nebo k okolí
 2. schopnost porozumění, smysl
 3. schopnost vnímat smysly

(na Wikipedii)

21Editovat

liška (substantivum, femininum; [ˈlɪʃka])

 1. rod psovitých šelem
 2. kožešina z lišky [1]
 3. rod stopkovýtrusých hub
 4. vychytralý člověk

(na Wikipedii)

20Editovat

blesk (substantivum, maskulinum inanimatum; [ˈblɛsk])

 1. elektrický výboj vznikající při bouřce
 2. intenzivní světlo doprovázející blesk [1]
 3. zařízení fotoaparátu

(na Wikipedii)

19Editovat

koincidence (substantivum, femininum; [ko.ɪntsɪdɛntsɛ])

 1. souhlasnost nebo splývání dvou věcí
 2. současný výskyt dvou nebo více událostí, jevů, nemocí apod.
 3. náhodný výskyt dvou nebo více jevů či událostí, mezi nimiž není zjevná souvislost
 4. (ve fyzice, v technice) stejná poloha dvou měřících značek
 5. (ve fyzice) současná detekce několika událostí, signálů vztahujících se k témuž jevu
 6. (v optice) splynutí dvou obrazů
 7. (v kryptologii) výskyt stejných znaků ve dvou různých textech na stejném místě

18Editovat

film (substantivum, maskulinum inanimatum; [fɪlm])

 1. tenká vrstva na povrchu
 2. pás citlivý na světlo, zaznamenávající řadu obrazů
 3. obrazový příběh, umělecké dílo na filmovém pásu
 4. obor zabývající se natáčením filmů [3], filmové umění

(na Wikipedii)

17Editovat

příroda (substantivum, femininum; [ˈpr̝̊iːroda])

 1. vše, co nebylo vytvořeno člověkem
 2. krajina mimo lidská sídla
 3. souhrn přirozených vlastností

(na Wikipedii)

16Editovat

vyžle (substantivum, neutrum; [ˈvɪʒlɛ])

 1. (zastarale) menší plemeno loveckých psů
 2. (zastarale, přeneseně) strašidelná bytost v podobě hubeného psa
 3. (expresivně) malé hubené dítě

15Editovat

knihovna (substantivum, femininum; [kɲɪɦovna])

 1. instituce, která shromažďuje a zapůjčuje knihy, časopisy aj.
 2. část nábytku sloužící k ukládání knih
 3. (v informačních technologiích) soubor rozšiřující vlastnosti určitého programu

(na Wikipedii)

14Editovat

satelit (substantivum, maskulinum inanimatum; [satɛlɪt])

 1. kosmické těleso obíhající nějaké jiné
 2. člověkem vytvořený přístroj obíhající ve vesmíru kolem nějakého kosmického tělesa
 3. zařízení pro příjem satelitního vysílání
 4. menší stát, který je hospodářsky nebo politicky závislý na větším a mocnějším státu

(na Wikipedii)

13Editovat

slepice (substantivum, femininum; [slɛpɪtsɛ])

 1. samice kura domácího
 2. samice některých hrabavých ptáků
 3. (pejorativně) hloupá žena

(na Wikipedii)

12Editovat

existence (substantivum, femininum; [ɛgzɪstɛntsɛ])

 1. (filosofie) bytí, jsoucno
 2. živobytí
 3. (pejorativně) člověk

(na Wikipedii)

11Editovat

medvěd (substantivum, maskulinum animatum; [ˈmɛdvjɛt])

 1. rod nebo jednotlivec z čeledi medvědovití
 2. (přeneseně) nevrlý člověk
 3. český lidový tanec
 4. (slangově) automobil značky Mercedes

(na Wikipedii)

10Editovat

závislost (substantivum, femininum; [zaːvɪslost])

 1. stav, kdy má člověk nebo zvíře fyzickou nebo psychickou potřebu něco konkrétního konat nebo přijímat
 2. vztah mezi dvěma nebo více veličinami, kdy jedna ovlivňuje druhou
 3. situace, kdy existence jednoho subjektu je zcela podřízena rozhodování jiného

(na Wikipedii)

09Editovat

mísa (substantivum, femininum; [ˈmiːsa])

 1. nádoba okrouhlého nebo oválného tvaru používaná obvykle k podávání, přípravě nebo uchovávání pokrmů
 2. pokrm studené kuchyně podávaný typicky na podnose, příp. v míse [1]
 3. nádoba či předmět podobný míse [1] využívaný jinak než ke stravování

08Editovat

horoskop (substantivum, maskulinum inanimatum; [ɦoroskop])

 1. (astrologie) diagram, který zachycuje postavení nebeských těles v daný okamžik na daném místě
 2. (astrologie) předpověď budoucnosti na základě postavení nebeských těles v době narození
 3. (astronomie) přístroj k určování času

(na Wikipedii)

07Editovat

jednat (verbum; [ˈjɛdnat])

 1. konat činnost, dělat
 2. vést debatu, diskusi
 3. chovat se k někomu
 4. jít o něco, souviset s něčím

06Editovat

tautologie (substantivum, femininum; [ˈtaʊ̯toˌlogɪjɛ])

 1. (logika) složený výrok, který je vždy pravdivý bez ohledu na pravdivost jednotlivých částí tohoto výroku
 2. chyba v důkazu nebo definici, kdy předpoklad je také zároveň závěrem
 3. (lingvistika) nadbytečné opakování slov se stejným významem za sebou

(na Wikipedii)

05Editovat

rytíř (substantivum, maskulinum; [rɪciːr̝̊])

 1. nižší šlechtický titul
 2. středověký válečník vybavený brněním a zbrojí
 3. ušlechtilý člověk

(na Wikipedii)

04Editovat

zářit (verbum; [zaːr̝ɪt])

 1. jasně svítit
 2. třpytit se, lesknout se
 3. mít živé barvy
 4. nápadně se projevovat, vynikat

03Editovat

těžký (adjektivum; [cɛʃkiː])

 1. mající velkou váhu; mající velkou hmotnost
 2. mající určitou hmotnost
 3. nesnadný, obtížný

02Editovat

okno (substantivum, neutrum; [ˈokno])

 1. otvor ve zdi, obvykle prosklený
 2. (hovorově) časový úsek, kdy je možné udělat něco, s čím se předem nepočítalo
 3. (informatika) obdélníková oblast na obrazovce počítače, která představuje jeden nebo více běžících programů
 4. (hovorově) výpadek paměti

(na Wikipedii)

01Editovat

žebro (substantivum, neutrum; [ˈʒɛbro])

 1. plochá kost, která se podílí na stavbě hrudního koše
 2. druh masa, obalující žebra [1] zvířat
 3. nosná konstrukce stropní klenby
 4. zpevňující konstrukce různých zařízení
 5. předmět, který tvarem připomíná žebro [1]

(na Wikipedii)