Uživatel:Dan Polansky/Český tezaurus

Toto je velmi neúplný český tezaurus, oborově organizovaný. Jeho hlavní cíl je řídit úplnost pokrytí slovní zásoby z dané oblasti. Je to do jisté míry obdoba tematických kategorií. Je to nicméně velmi volně organizované, dle arbitrární chuti autora.

Počasí

editovat

Chyby a nedobré činy

editovat

Nepravda a klam

editovat

Nutnost, možnost, povinnost

editovat

Změna stavu

editovat

Definice:

  • červenat: SSJČ: "stávat se červeným"; LSSČ: "stávat se červeným"
  • zčervenat: PSJČ: " nabýti červeného zbarvení, zardíti se, zrudnouti"; SSJČ: "stát se červeným, nabýt červeného zbarvení"; LSSČ: "stát se červeným, získat červené zabarvení"
  • krásnět: PSJČ: "stávati se krásným, krásnějším"; SSJČ: "stávat se krásným, krásnějším"; LSSČ: "stávat se krásným, krásnějším"

Zdrobněliny

editovat

Můj tezaurus na anglickém Wikislovníku

editovat

Něco jako tezaurus mám na anglickém Wikislovníku: en: User:Dan Polansky/Czech thesaurus

-ovský

editovat

Sice derivační kategorie, ale s konzistentní sémantikou.

Podle en: Category:Czech terms suffixed with -ovský.

abelovský, archimedovský, aristotelovský, baconovský, balzacovský, baudelairovský, bayesovský, beckettovský, bergsonovský, bismarckovský, boccacciovský, bolívarovský, booleovský, cimrmanovský, dantovský, darwinovský, descartovský, démokritovský, dickensovský, dionýsovský, disneyovský, einsteinovský, euklidovský, eulerovský, fanouškovský, faustovský, fichtovský, foglarovský, fregeovský, fregovský, freudovský, galileovský, gaussovský, goethovský, gogolovský, grimmovský, hamletovský, havlovský, hegelovský, heideggerovský, herakleitovský, herkulovský, hermitovský, hitlerovský, hobbesovský, humovský, internetovský, joyceovský, jungmannovský, jungovský, kafkovský, kantovský, keplerovský, klausovský, klukovský, konfuciovský, královský, kuhnovský, laplaceovský, leibnizovský, lockeovský, lockovský, mallarméovský, malthusovský, masarykovský, millovský, mozartovský, negrovský, newtonovský, nietzscheovský, oidipovský, orwellovský, otcovský, platonovský, popperovský, prométheovský, protidarwinovský, protižidovský, proustovský, ptolemaiovský, rekovský, rimbaudovský, rodičovský, saussurovský, shakespearovský, sisyfovský, sofoklovský, sokratovský, strašpytlovský, voltairovský, wagnerovský, žákovský, židovský

Některé definice v cs wikt:

  • voltairovský: "související s filozofií Voltaira"
  • shakespearovský: "související s osobností či dílem anglického renesančního dramatika Williama Shakespeara"

Sufix -ovský; anglicky -esque, -ean a -ian.

M-W nemá heslo Fichtean ale má Fichte[1], kde identifikuje filozofa a tvar "Fichtean" uvádí pouze poblíž a bez výslovné definice. To by odpovídalo s "související s filozofem Fichtem", či podobně; nečií žádný pokus charakterizovat filozofii Fichta, snad proto, že to považuje za příliš encyklopedické? Podobně M-W:Kant[2].

Ženské varianty

editovat

Definici lze mít makrem (přenášejícím všechny významy bázového slova) nebo kopírováním členění bázového slova do slova pro ženskou variantu. Protože v obecnosti nastávají případy, kdy různé významy bázového slova vedou na různé překlady slova pro ženskou variantu, nejspíš je vhodné upřednostnit rozkopírování bázových významů (nebo postupovat smíšeně?) PSJČ a SSČ pro heslo soudkyně nic nerozvádějí; stejně tak SSJČ pro heslo matematička.

Heslo soudkyně ve Wikislovníku významy rozčleňuje a dokonce má tři, zatímco bázové soudce má dva.

Do hesla socialistka jsem vložil definici "socialista ženského pohlaví"; tím pokrývám dívky, ženy, Marťanky, jiné ufonky, atd.

Možná to není prefix nýbrž prefixoid nebo ani to ne. Ale dává společnou sémantiku. Kandidáti dle vyhledávání v PSJČ: lži-demokrat, lžidružstvo, lžihistorik, lžikritika, lžimorálka, lžiumění, lži-dělník, lžidémonický, lžihodnota, lžikrál, lžiučenec, lžičetař, lžiabsolutistický, lžidělnický, lžihumanistický lžikultura, lžináboženství, lživlastenec, lžiamaterismus, lžidůkaz, lžihumanita, lžikulturní, lžinádherný lživlastenectví, lžiargument, lžicírkev, lžiepik, lžihumanitář, lžikřesťan, lžiosvěta, lžiavantgarda, lžidemokracie, lžieuropeismus, lžihumanitářský, lžiliberalismus, lžipapež, lživíra, lžibožstvo, lžidemokrat, lžifilosof, lžiidealismus, lžiliberál, lžipoesie,lžibásnický, lžidemokratický, lžifilosofický, lžiinteligence, lžiliteratura, lžiproblém, lžibásník, lžidemokratičnost, lžifilosofie, lžiklasicismus, lžiláska, lžiprorok, lživěda, lžibůh, lžidetektor, lžifráze, lžiklasický, lžimesiáš, lžirevolucionář, lživědecký,lžidojetí, lžifuturista, lžikněz, lžimethoda, lžiromantik, lživůdce, lžicivilisace, lžidokument, lžihalogen, lžikněžský, lžimodernista, lžirozumování, lžiústavní, lžidomicil, lžihistorický, lžikritický, lžimoderní, lžisvoboda, lžidoktor

PSJČ umí vyhledávat v titulech hesel pomocí regulárních výrazů, což co vidím SSJČ ani IJP neumí. Takže projekt PSJČ má nejspíš nejlepší slovník češtiny online (s nepřekonaným pokrytím slovní zásoby a s plnovětnými příklady použití), kartičky s příklady použití a luxusní vyhledávání pomocí velesilných regulárních výrazů; zřejmě nějakej dobrej oddíl.

Definice:

Seznam dle wikt:en: Category:Czech terms prefixed with ex-: excísař, exčlen, exdiktátor, exgenerál, exjezuita, exkancléř, exkapitán, exkapucín, exkomunista, exkrál, exmanžel, exmanželka, exmilenec, exmilenka, exministr, expolicista, exposlanec, expremiér, exprezident, expřítelkyně, exředitel, exsenátor, exšéf, exučitel

A z PSJČ: exmaršál, exláska, exnacista, exmonarcha, exmistr, exnadporučík, exnepřátelský

Definice:

  • bývalý X

Nadávky a negativní hodnocení

editovat

Viz též Příloha:Nadávky (čeština)

Odborníci

editovat

Odborníci na jazykověkulturní či jaká studia: bohemista, anglista, germanista a řada dalších, kteří odpovídají slovům z en:CAT:cs:Humanities jako je anglistika, arabistika, germanistika aj. Co je přesně rozsah těchto oborů je nejasné, ale typicky to není pouze jazyk: jak se uvádí např. v SSJČ:anglistika[3]. Přitom jeden by mohl studovat např. anglickou lingvistiku aniž by se zajímal o anglickou literaturu či dokonce historii.

A jiní odborníci: matematik, fyzik, chemik, biolog, psycholog, sociolog, kosmolog aj.

Definičně pravděpodobně patří tato hesla do skupiny poměrně triviálních derivátů: náročnějí definiční práci typicky dělá heslo pro daný obor. Byť např. PSJČ:germanista uvádí rozvedenou definici namísto triviálně redukční.

germanista je dle slovníků jak odborník tak student. Je tušit, že tato dualita se v principu týká všech jazykověkulturních istů a neformálně mohu potvrdit, že např. "informatik" je v mluvě často někdo, kdo studoval informatiku a nikoli nutně odborník na ni, a tak i pro jiné obory.

Pokazit

editovat

Jazyk špatnosti

editovat

Něco z toho bude redundantní k položkám výše.

Žádosti aj.

editovat

Velmi volně, s velmi nahrubo zvoleným seskupením:

Různé

editovat

Viz též

editovat